Är bara bröst verk­li­gen vär­re än ra­sism och hot?

Opinion

Mark Zuc­ker­berg, grundare av och chef för Face­book, kom till Tysk­land i ons­dags på vad som näs­tan liknade ett stats­be­sök.
Det of­fi­ci­ella mo­tivet var att ta emot ett pris av Springerkoncernen för att ha ”skapat det vik­tigaste kom­mu­ni­ka­tions­me­dlet för en ny ge­ne­ra­tion”, som kon­cern­chefen Mathias Döpfner sa i sitt hög­tids­tal vid utde­lningen.
Men Zuc­ker­berg hade sä­kert ett an­nat mo­tiv ock­så. Face­book är näm­li­gen satt un­der press av Tysk­land för sin po­li­cy att inte kon­trol­lera in­ne­hållet på världens ledande so­ci­ala me­di­um.
Jo, Face­book är snabba med att radera bilder på bara bröst – an­tin­gen det är sta­tyn Den lil­la sjö­jung­frun i Köpenhamn, an­tika konst­verk av An­ders Zorn el­ler ammande mö­drar.
Där­emot bryr sig inte Face­book om de ota­liga hot mot utpekade per­soner som läg­gs upp i flö­det. Inte hel­ler ra­sis­tiska, till ex­em­pel an­ti­se­mi­tiska, in­lägg raderas – ens när de blir an­mälda. ”In­lägget strider inte mot Facebooks pub­li­cer­ings­re­gler”, kan det komma som svar till an­mä­la­ren.
Nu har dock det stora landet Tysk­land höjt rösten. Två ad­vo­kater har an­mält ett an­tal höga chefer inom Face­book, slut­li­gen ock­så Zuc­ker­berg som den högste an­sva­rige, till po­lisen för brott mot lagen om hets mot folk­grupp. Även om det inte leder till åtal är det då­lig re­klam.
Så nu

Läs mer här: Är bara bröst verk­li­gen vär­re än ra­sism och hot?

kommentarer