EU kan lära av Eurovisionfinalen

Opinion

I kväll går fi­nalen i Eurovision Song Contest (ESC) i Stock­holm. Det vac­kra med ESC är mu­sikens för­må­ga att förena olika kul­turer och alla små na­tioner som till­sam­mans bildar Eu­ro­pa. ESC är na­tur­ligt­vis ald­rig opo­li­tiskt, hur gär­na ar­ran­görerna än vill fram­ställa det så. Spän­ningarna mel­lan Ryss­land och öv­riga Eu­ro­pa kommer att kännas av även i år.
Det går inte att bort­se från Ryss­lands brott mot mänsk­liga rät­tig­heter, an­nek­teringen av Krim el­ler dess anti-gay­lagar. Kri­tiska röster höjs och ifrå­ga­sätter vad som ska ske om Ryss­lands vin­nar­tippade bi­drag, fram­fö­rt av Ser­gey Lazarev, vinner. Ska en mu­sik­täv­ling som i hjär­tat be­står av fri­het och öp­pen­het hållas i ett land där mänsk­liga rät­tig­heter krän­ks?
I SVT-pro­grammet Liv och Ho­ra­ce i Eu­ro­pa, där Liv Ström­quist och Ho­ra­ce Eng­dahl ger sig ut på en bild­nings­re­sa, gick en resa till Ryss­land. En tim­mes flyg­re­sa från Stock­holm finns S:t Pe­ters­burg.
Att ta bort Ryss­land från Eu­ro­pa är som att ta bort en av regn­bå­gens färger, åt­min­sto­ne för konsten, säger Ho­ra­ce Eng­dahl. Visst är det så. Den ryska kul­turen är en del av den eu­ro­pe­iska kul­turen. Det gäller även Eurovision Song Contest. I mu­siken, kul­turen och konsten möts vi – och visst är det po­li­tiskt.
ESC är ett evenemang som

Läs mer här: EU kan lära av Eurovisionfinalen

kommentarer