Hem / Nyheter / Hästar är inte som bröd­rostar

Hästar är inte som bröd­rostar

By Yngve Sunesson

Jag för­söker tänka på hur min po­li­tik och vad vi gör i EU på­verkar folk i var­dagen. Inte bara de stora frå­gorna, som hur vi klarar kli­matet el­ler hur vi be­varar fred i Eu­ro­pa, utan hur ge­mene mans var­dag blir som kon­se­kvens av vad vi be­stämmer. Ibland är det svårt att nå ut till folk vad vi sysslar med, efter­som äm­net är torrt och tek­niskt, svårt att för­klara, el­ler att EU bara är för då­ligt på att kom­mu­ni­cera vad vi sysslar med och hur det funkar.
Själv jobbar jag med sånt som inte all­tid ger ro­liga ru­briker, som so­por och åter­vin­ning. Men det på­verkar dig i var­dagen: hur myc­ket ska åter­vinnas och vem ska ha hand om det? Du kommer att mär­ka hur det blir var­je gång du går till sop­tun­nan.

I mitt jobb snubblar man ibland över en bi­sats i ett di­gert re­gel­verk som får en och stanna till och undra om man verk­li­gen lä­ste rätt. En bi­sats som kan på­verka folks var­dag och liv.
Hästar och bröd­rostar: är de lika? Vem som helst svarar nej på den frå­gan. En en­kel ma­skin är inte lik ett kom­pli­ce­rat djur, med stora be­hov av om­sorg. Kon­su­ment­köp­lagen säger ja. Du har sam­ma ång­er­rätt med en häst som med en bröd­rost. I all­ra värsta fall kan det in­ne­bära att en kö­pa­re tar då­ligt hand om en häst hen kö­per av dig och se­dan väljer att lämna igen den sjuk el­ler skadad ef­ter ett an­tal må­nader, el­ler till och med år. Du måste då be­ta­la till­ba­ka hela kö­pe­sum­man, oav­sett vil­ket skicka hästen är i. Du måste ock­så stå för hästens up­pe­håll un­der tiden den van­vårdats av sin nya äga­re. Hö, mat och ve­te­ri­när­räk­ningar. Man be­höver inte för­klara för en häst­ä­ga­re hur myc­ket pengar man kan komma upp i un­der den här tiden.
Det är möj­ligt

Läs mer här: Hästar är inte som bröd­rostar

kommentarer

Titta också

Nevs ägare satsar allt på ett kort

By Jacques Wallner Snart, 2019-2020, ska hjulen börja snurra och det bli storskalig produktion av …