Makt över mat är makt över liv

Opinion

Jag är en re­vo­lu­tio­när. Idag (läs i går) sådde jag frön till den gam­la kål­roten Baggens. Fröna kommer från Nor­diskt Genresurscenter (NordGen), en in­sti­tu­tion un­der Nor­diska Mi­nis­ter­rådet med upp­drag att be­vara ge­ne­tiska re­surser inom mat och lant­bruk.
Om sorten Baggens går att läsa föl­jan­de: Edit Baggens har od­lat den­na kål­rot så länge hon kan minnas. Den kommer från hen­nes far­mor Läns­mans Ka­rin An­ders­dot­ter som levde 1857-1942. Kål­roten od­lades till­sam­mans med mo­rötter och scha­lot­ten­lök på en bit av åkern. Den gula kål­roten är söt och god och mildare än den vita kål­roten Bjurs­ås, som odlats i sam­ma om­rå­de.

Ro­man­ti­serande lands­bygds­dra­vel, säger sä­kert nå­gon. Var­för ska det­ta be­hövas när det finns bil­lig kål­rot att köpa i af­fären, i form av sam­ma hög­av­kas­tan­de sort som finns i alla bu­tiker?
Fal­let kål­rot är ta­lan­de för alla livs­me­del. I din bu­tik, som i alla an­dra bu­tiker, finns bara en sorts to­mat, en sorts hav­re och en sorts gris­kött. Oav­sett var du handlar smakar det un­ge­fär li­ka­dant, el­ler lika lite.
De senaste de­cen­ni­erna har in­ne­burit en drä­nering av smaker i allt det vi äter. Växt­för­äd­ling och djur­a­vel in­riktas på max­i­merad av­kastning med mi­ni­mala kost­nader – och det ger sam­ma ef­fekt över­allt.
I dags­lä­get kon­trol­lerar fem fö­re­tag 75

Läs mer här: Makt över mat är makt över liv

kommentarer