Marken gungar i MP

Opinion

Det dröjer ännu nå­gra dagar in­nan val­be­red­ningens för­slag till språk­rör kommer. Men för­sla­get blir inte sä­kert kon­gressens be­slut. Re­volter har hänt ti­digare.
Det var nog inte den här ut­vecklingen Gus­tav Fri­do­lin och Åsa Romson hade fö­re­ställt sig när de ställde sig på press­kon­fe­rensen och för­kla­rade att de­ras platser stod till val­be­red­ningens för­fogande. Att det är så in­för var­je kon­gress nämnde de inte, men ut­spelet när val­be­red­ningen re­dan var klar med sitt ar­be­te startade nya dis­kus­sioner inom par­tiet, dis­kus­sioner som ef­ter de senaste vec­kornas kaos i par­tiet nu kan leda till att åt­min­sto­ne Åsa Romson, kan­ske ock­så Gus­tav Fri­do­lin, tvingas lämna sina upp­höjda po­si­tioner.
Men de ger sig inte utan kamp, även om Åsa Romson i går för­kla­rade att om val­be­red­ningen fö­re­slår nå­gon an­nan drar hon sig ur striden. Då hade hon just fått en ar­ti­kel pub­li­cerad i Dagens Nyheter, där hon för­kla­rade att åtta av tio val­löf­ten på mil­jö­om­rå­det är på väg att infrias. Just kri­tiken för att ha svikit i mil­jö­frå­gorna har hon haft emot sig. 1 maj hade hon ock­så i Af­ton­bla­det utlovat att hon i den ny­start som par­tiet be­höver ska driva mil­jö­frå­gorna ef­ter ”en ny prin­cip”.
Ock­så Gus­tav Fri­do­lin har fört ”val­kam­panj”. I den egna val­kretsens lo­kal­tid­ning

Läs mer här: Marken gungar i MP

kommentarer