Ny rapport: tusen personer dör i förtid av luftföroreningarna – varje år

By Erik Inge

Den nya rapporten är skriven av Östra Sveriges Luftvårdsförbund – en ideell förening som på sina medlemmars initiativ övervakar, analyserar och beskriver luftkvaliteten i Stockholms, Södermanlands, Uppsala och Gävleborgs län.

Själva utredningen är dock gjord av SLB-analys vid Miljöförvaltningen i Stockholm.

Utredningen visar att mellan 60-90 personer dör varje år på gå grund av luftföroreningarna i Södermanlands, Uppsala och Gävleborgs län. Siffran gäller per län och år.
Det är dock ingenting om man jämför med hur det ser ut för Stockholms län. Enligt den färska rapporten dör uppemot 1 000 personer varje år på grund av luftföroreningarna i Stockholm.
Rapporten slår bland annat fast att närmare en procent av befolkningen i Stockholms län, vilket motsvarar cirka 23 300 personer, utsätts för kvävedioxidhalter (indikator för motoravgaser) över EU:s miljökvalitetsnorm där de bor.

Ännu högre är andelen som utsätts för för höga halter kvävedioxid sett till de strängare, nationella miljökvalitetsmålen: fem procent av de boende i Stockholms län utsätts för kvävedioxidhalter över kvalitetsmålen.
I Sverige finns miljömål för både årsmedelvärde och timmedelvärde, och flest boende exponeras för halter över miljökvalitetsmålet för timme.

Sett till de områden som utredningen har studerat är det just stockholmarna som utsätts för störst hälsorisker förknippade med luftföroreningar. Stockholm, Solna och Sundbyberg är de kommuner som har högst befolkningsviktade medelvärden för kvävedioxid. Detta förklaras med flera faktorer, bland annat att nämnda kommuner har en stor befolkning i förhållande till yta, att kommunerna korsas av stora genomfartsleder samt att de har många belastade gator.

Men hur går det då ihop – att Stockholm har den bästa luftkvaliteten på ett halvt sekel samtidigt som det dör närmare 1 000 personer per år på grund av luftföroreningar?
Enligt Christer Johansson, professor vid institutionen för tillämpad miljövetenskap på Stockholms universitet, går det inte att säga att den ena rapporten har rätt och den andra har fel. Det går helt

Läs mer här: Ny rapport: tusen personer dör i förtid av luftföroreningarna – varje år

kommentarer