Ol­je­pri­set gyn­nar och miss­gyn­nar

Opinion

Ol­je­pri­set vän­de ned­åt igen i går, ef­ter att un­der för­ra vec­kan ha gått upp nå­got på grund av spe­ku­la­tio­ner om att Opec skul­le göra som ti­di­ga­re och dra ned pro­duk­tio­nen för att pres­sa upp pri­set. Men ef­ter sva­ga eko­no­mi­siff­ror från Kina och med ökad pro­duk­tion i Iran blev det ing­en var­ak­tig pris­upp­gång.
Läg­re ol­je­pri­ser bor­de gyn­na världs­e­ko­no­min. Men kan­ske är inte ol­jan lika be­ty­del­se­full nu­me­ra som för 20 år se­dan. Ol­je­pris­ut­veck­ling­en slår ock­så ojämnt.
Ni­ge­ria bad här­om­da­gen om nöd­lån från in­ter­na­tio­nel­la in­sti­tu­tio­ner­ på grund av att ol­je­pris­fal­let har gjort sto­ra hål i bud­ge­ten. Ryss­lands eko­no­mi krymp­te med 3,7 pro­cent för­ra rået och vän­tas bac­ka med 1,2 pro­cent i år av sam­ma or­sak. Ve­ne­zu­e­la är helt bank­rutt, och till och med Sau­di­ara­bi­en tving­as kan­ske ta av sina ol­je­fon­der för att fi­nan­sie­ra sta­tens verk­sam­het.
Där­emot gyn­nas län­der som In­di­en med väx­an­de eko­no­mi men utan egen ol­je­pro­duk­tion. Även and­ra län­der som mås­te im­por­te­ra all olja, ben­sin och die­sel kan växa snab­ba­re med lågt ol­je­pris.
Ol­je­pris­ra­set be­ror del­vis på den nya frackingtekniken, som bör­ja­de an­vän­das i USA, som där­med blev i stort sett själv­för­sör­jan­de på olja ef­ter att ti­di­ga­re ha im­por­te­rat sto­ra vo­ly­mer. Dess­utom på­ver­kar in­sat­ser­na mot kol­di­ox­id­ut­släpp en viss minsk­ning av ef­ter­frå­gan. Så om inte Opec

Läs mer här: Ol­je­pri­set gyn­nar och miss­gyn­nar

kommentarer