Twit­ter ändrade de­batten

Opinion

San­no­likt kommer frå­gan att ställas vad det egent­li­gen var som hände i den svenska sam­hälls­de­batten och in­ri­kes­po­li­tiken. Hur kun­de för­lamningen bli så om­fat­tan­de och de po­li­tiska om­sväng­ningarna så ab­rupta när de väl in­träffade? Stånd­punkter och åt­gärder som var obe­rör­bara och out­tal­bara blev all­män­gods bara nå­gra må­nader senare.
Man ris­kerar all­tid att skön­måla min­net av svunna tider. En hel del fun­gerade illa även för­ut. Men även när man tar det i be­aktande fram­står de senaste fyra-fem åren som, ehm, spe­ci­ella. Kom­bi­na­tionen av lik­riktning och hätsk­het i det of­fent­liga sam­talet är på­träng­an­de. Frå­gan om vad som hände kommer att be­höva många svar. Men jag har en idé om vad ett av dem kommer att vara.

Det är inte bara när man blickar bak­åt som man ris­kerar att för­lora sig i drömmar. Sam­ma sak kan hända när man blickar fram­åt. För sex­ton-sjut­ton år se­dan hade Sve­ri­ge – och större delen av väst­världen – sve­pts med i den teknikentusiastiska våg som blev den första IT-bubb­lan.
Po­li­ti­kerna hoppade raskt i båten. Sve­ri­ge skulle bli ett IT-sam­häl­le för alla och få en di­gi­tal al­le­mans­rätt.
Vi­sionerna, som ned­tecknades i de­mo­kra­ti­ut­red­ningar, IT-ut­red­ningar och pro­po­si­tioner, handlade om en väl­stä­dad IT-de­mo­kra­ti där sam­hälls­en­ga­ge­rade med­bor­ga­re del­tog i de­batter på of­fent­liga de­mo­kra­ti­torg – ”med­bor­gar­dia­loger”

Läs mer här: Twit­ter ändrade de­batten

kommentarer