Är de­mo­kra­tin i kris?

Opinion

För­ra vec­kan lade ut­re­da­ren Olle Wäst­berg fram sitt be­tän­kan­de om de­mo­kra­tins ut­veck­ling i Sverige. Han oro­as han över en del ten­den­ser. I en ex­pert­bi­la­ga med någ­ra forsk­nings­rap­por­ter sam­man­fat­tas dock si­tu­a­tio­nen så här: ”De­mo­kra­tin mår på det hela ta­get bra.”
Ut­red­ning­en är dock be­kym­rad över par­ti­er­nas kris. An­ta­let med­lem­mar har ra­sat se­dan mit­ten av 1980-ta­let. I en rap­port no­te­ras 1984 som året då par­ti­er­na till­sam­mans hade flest med­lem­mar. Se­dan dess har över mil­jo­nen för­svun­nit – inte bara ge­nom den av­skaf­fa­de kol­lek­tiv­an­slut­ning­en till S.
Även an­ta­let ak­ti­va par­ti­med­lem­mar har mins­kat i un­ge­fär sam­ma grad, så att det nu på många håll är svårt att hit­ta in­tres­se­ra­de till de kom­mun­po­li­tis­ka upp­dra­gen.
En tröst är dock att den in­ter­na par­ti­de­mo­kra­tin sna­ra­re har bli­vit bätt­re un­der sam­ma tid. Kon­gres­ser, stäm­mor och vad det nu he­ter i de oli­ka par­ti­er­na är svå­ra­re att gå för­bi för par­ti­led­ning­ar­na nu­me­ra.

Sta­tis­tis­ka cen­tral­by­rån gör i sam­band med va­len inte bara un­der­sök­ning­ar om hur väl­jar­na rös­tar utan ock­så mer all­mänt om in­tres­set och för­tro­en­det för de­mo­kra­tin. Rap­por­ten om 2014 års val skul­le pub­li­ce­rats i går men sköts upp. En del ma­te­ri­al har dock of­fent­lig­gjorts, och det finns en del in­tres­san­ta ten­den­ser.
Att an­ta­let par­ti­med­lem­mar mins­kat är inte för­vå­nan­de när man ser kur­van

Läs mer här: Är de­mo­kra­tin i kris?

kommentarer