Ban­ker­nas fel?

Opinion

99:an, en livs­me­dels­bu­tik i Mal­mö, stäng­er i mor­gon. För ett år se­dan, på ny­års­af­ton 2014, drab­ba­des bu­ti­ken av ett rån. In­ne­ha­var­na ho­ta­des med kniv och tving­a­des läm­na ifrån sig peng­ar. Un­der året har bu­ti­ken rå­nats två gång­er till.
När en bu­tik rå­nas är det inte för­lus­ten i peng­ar el­ler va­ror som är värst. Det är den käns­la av osä­ker­het som ho­tet le­der till. Det är där­för 99:an i Mal­mö nu stäng­er för gott. Det är där­för många som drab­bats av rån får lång­va­ri­ga be­svär med oro och ån­gest.
Se­dan 1975 har an­ta­let bu­tiks­rån ökat kraf­tigt. Fram till 2000 fyr­dubb­la­des bu­tiks­rå­nen, och även där­ef­ter har an­ta­let ökat. Högst an­tal var det 2009 med 1154. Mest har små­bu­ti­ker, ofta med en­sam­be­man­ning, drab­bats.
Un­der sam­ma pe­ri­od har an­ta­let bank­rån mins­kat. Det har skett som en kon­se­kvens av att ban­ker­na för­stärkt sin egen sä­ker­het men ock­så där­för att an­ta­let bank­kon­tor mins­kat och fram­för­allt att an­ta­let kon­tor med kon­tant­han­ter­ing mins­kat kraf­tigt. Ban­ker­na hän­vi­sar i dag ofta sina kun­der till att ta ut peng­ar i bu­ti­ker – trots att bu­ti­ker­na har be­tyd­ligt säm­re sä­ker­het mot rån än ban­ker­na.
Det är svårt att sä­kert visa att de mot­stå­en­de kur­vor­na för bu­tiks­rån och bank­rån verk­li­gen har ett sam­band.
Men stor­ban­ker­nas stra­te­gi

Läs mer här: Ban­ker­nas fel?

kommentarer