Bätt­re in­teg­ra­tion nu

Opinion

Det se­nas­te halv­å­ret har näs­tan all po­li­tisk de­batt och en do­mi­ne­ran­de del av ny­hets­för­med­ling­en hand­lat om flyk­ting­ar­na som i ökan­de an­tal kom­mit till Sverige.
Men flyk­ting­kris är det bara för flyk­ting­ar­na. De har tving­ats fly från krig el­ler för­föl­jel­se i sitt hem­land, fär­dats un­der svå­ra för­hål­lan­den i fle­ra må­na­der för att ta sig till Sverige, där de hop­pas få en fri­stad och bör­ja nya liv.
Det svens­ka sam­häl­let har inte drab­bats av nå­gon ”sy­stem­kol­laps” som en del de­bat­tö­rer be­fa­rat. Visst är många so­cia­la hand­läg­ga­re över­be­las­ta­de, visst tving­as sko­lor till svå­ra an­pass­ning­ar när det kom­mer nya ele­ver som inte kan svens­ka, och visst är även and­ra de­lar av sam­häl­let an­strängt när så många kom­mit un­der kort tid. Men en stor del av pro­ble­men be­ror på den stel­bent­het och brist på flex­i­bi­li­tet som rå­der. Att bygg­lovs­pro­ces­sen för­se­na­de tält­bo­en­det på Re­vin­ge är ab­surt.
När så många kom­mer är in­teg­ra­tio­nen av dem ännu vik­ti­ga­re, för att de snabbt ska kom­ma in i det svens­ka sam­häl­let och så små­ning­om kun­na få jobb.
De ide­el­la fö­re­ning­ar­na gör re­dan myc­ket och kan göra än mer. Id­rotts­fö­re­ning­ar väl­kom­nar flyk­ting­ar till sina ak­ti­vi­te­ter. Stu­die­för­bun­den ord­nar mö­tes­plat­ser för flyk­ting­ar och kan ef­ter en re­gel­änd­ring ock­så räk­na in flyk­ting­ar i un­der­la­get för stats­bi­drag.

Läs mer här: Bätt­re in­teg­ra­tion nu

kommentarer