Bätt­re kal­ky­ler be­hövs

Opinion

På mån­dag ska kom­mu­ner­na få be­sked om vad för­hand­lings­män­nen kom­mit fram till när det gäl­ler var i söd­ra Sverige som de nya hög­has­tig­hets­järn­vä­gar­na ska dras fram.
I tors­dags pre­sen­te­ra­de SNS Kon­junk­tur­råd årets rap­port. Där kon­sta­te­ras att många in­fra­struk­tur­pro­jekt är sam­hälls­e­ko­no­miskt olön­sam­ma – inte minst det pla­ne­ra­de snabb­tågs­pro­jek­tet. .
De tre pro­fes­so­rer­na och en do­cent som in­går i rå­det an­ser att allt­för många ”pre­sti­ge­pro­jekt” som inte kan mo­ti­ve­ras sam­hälls­e­ko­no­miskt be­slu­tas, sam­ti­digt som åt­gär­der med bätt­re lön­sam­het som skul­le ge bätt­re ef­fekt för tra­fi­ken får stå till­ba­ka.
Någ­ra pro­jekt som ana­ly­se­rats är Ci­ty­tun­neln i Mal­mö (som dock de fles­ta är över­ens om ändå var rätt att byg­ga), Väst­län­ken i Gö­te­borg, Bot­nia­ba­nan och de pla­ne­ra­de snabb­tågs­spå­ren. In­get av des­sa har vi­sat sam­hälls­e­ko­no­misk lön­sam­het men ge­nom­förts tack vare kom­mu­nal och re­gio­nal med­fi­nan­si­er­ing. Så­dan sned­vri­der be­döm­ning­ar­na, är kon­junk­tur­rå­dets slut­sats, och tar ock­så re­sur­ser från and­ra upp­gif­ter i kom­mu­ner­na och re­gio­ner­na.
Ett för­slag från rå­det är att in­rät­ta en ”obe­ro­en­de ex­pert­kom­mit­té” un­der fi­nans­de­par­te­men­tet för att sty­ra när och hur de sam­hälls­e­ko­no­mis­ka ana­ly­ser­na ska gö­ras, ef­ter mo­dell från Norge. Det ver­kar klokt, ef­ter­som Tra­fik­ver­kets pro­gno­ser ofta ifrå­ga­sätts och inte hel­ler all­tid följs av re­ger­ing­en.
Att inga sys­te­ma­tis­ka upp­följ­ning­ar görs be­ty­der ock­så att inga lär­do­mar tas till­va­ra av att kost­na­der

Läs mer här: Bätt­re kal­ky­ler be­hövs

kommentarer