Bo­stä­der utan po­li­tik

Opinion

Alla par­ti­er utom SD träf­fas i mor­gon för att på­bör­ja en dis­kus­sion om hur en po­li­tik för att byg­ga fler bo­stä­der ska kun­na ut­for­mas.
Det är bo­stads­mi­nis­ter Meh­met Ka­plan (MP) som hål­ler i sam­ta­len. Han lär ha med sig bi­trä­dan­de fi­nans­mi­nis­ter Per Bo­lund. Förs­ta träf­fen kom­mer san­no­likt mest att hand­la om en pro­blem­in­ven­ter­ing och att par­ti­er­na får föra fram sina hjär­te­frå­gor. Men ska bo­stads­byg­gan­det kom­ma igång på all­var mås­te alla par­ti­er v ara be­red­da att se bort från egna käpp­häs­tar och för­sö­ka hit­ta en mins­ta ge­men­sam­ma näm­na­re som kan ge re­sul­tat.
Att det är stor bo­stads­brist i lan­det är det ing­en tve­kan om. Ge­nom så­väl ur­ba­ni­ser­ing­en som den sto­ra in­vand­ring­en är det bo­stads­brist i mer än hälf­ten av lan­dets kom­mu­ner, allt­så långt ifrån bara i stor­stä­der­na.
Ett pro­blem­om­rå­de är be­skatt­ning­en. När fas­tig­hets­skat­ten gjor­des om till en kom­mu­nal av­gift med ett gans­ka lågt tak på ut­tax­er­ing­en gyn­na­des stor­stads­hus­hål­len främst, ef­ter­som det är där bo­stä­der­na be­ta­las dy­rast. Ska rän­te­av­dra­gen nu be­grän­sas, vil­ket san­no­likt är nöd­vän­digt, mås­te ned­skär­ning­en gö­ras från top­pen, för dem som kan göra de störs­ta av­dra­gen. För den van­li­ge vil­la­ä­ga­ren finns inte ut­rym­me för en skat­te­höj­ning.
Sam­ti­digt be­hö­ver re­a­vinst­be­skatt­ning­en mild­ras, för att fler ska vara be­red­da att säl­ja sitt hus när livs­si­tu­a­tio­nen för­änd­ras.

Läs mer här: Bo­stä­der utan po­li­tik

kommentarer