Brän­der­na mås­te ut­re­das ef­fek­ti­va­re

Opinion

43 brän­der på flyk­ting­bo­en­den el­ler pla­ne­ra­de bo­en­den har in­träf­fat un­der and­ra halv­å­ret runt om i lan­det. värst drab­bat är Skåne med sju brän­der
I någ­ra fall har brän­der­na or­sa­kats av bo­en­de, någ­ra fall är olyc­kor. Men de fles­ta miss­tänks vara an­lag­da.
De fles­ta fal­len har, lyck­ligt­vis, va­rit pla­ne­ra­de bo­en­den där inga flyk­ting­ar ännu har bott. Där­för har per­son­ska­dor inte in­träf­fat, trots de många brän­der­na.
Po­li­sen ser in­get sam­band mel­lan brän­der­na, ef­ter­som de är så sprid­da i lan­det och ef­ter­som till­vä­ga­gångs­sät­tet ver­kar ha va­rie­rat. Men att det lig­ger främ­lings­fi­ent­lig­het bak­om många av brän­der­na är ingen grund­lös giss­ning. Många av brän­der­na har skett strax ef­ter att det bli­vit of­fent­ligt att en bygg­nad skul­le om­vand­las till flyk­ting­bo­en­de – el­ler da­gar­na före in­flytt­ning.
I bör­jan av hös­ten, när fle­ra brän­der just in­träf­fat, lade Sve­ri­ge­de­mo­kra­ter­na i Lund på sin hem­si­da ut in­for­ma­tion om var be­fint­li­ga och pla­ne­ra­de bo­en­den fanns. Det ver­ka­de vara en in­struk­tion till dem som vil­le an­läg­ga brän­der.
Nu väcks för­slag om att straf­fen ska skär­pas för dem som upp­vig­lar till brott, till ex­em­pel ge­nom att läg­ga ut så­dan in­for­ma­tion el­ler ge­nom att på so­cia­la me­di­er het­sa mot flyk­ting­bo­en­den. Po­li­sen bor­de ock­så ta så­da­na ak­ti­vi­te­ter mer på all­var och ut­re­da dem, även om gräns­drag­ning­en mot

Läs mer här: Brän­der­na mås­te ut­re­das ef­fek­ti­va­re

kommentarer