Cir­ku­lär eko­no­mi är det nya mo­de­or­det

Opinion

Både EU och re­ger­ing­en vill ar­be­ta för ”cir­ku­lär eko­no­mi”. En­ligt både EU och re­ger­ing­en in­ne­bär be­grep­pet att åter­an­vän­da och laga och att be­trak­ta av­fall som en re­surs.
Kon­kret hand­lar det om pro­duk­ter som är håll­ba­ra och åter­vin­nings­ba­ra och där icke för­ny­ba­ra ma­te­ri­al så små­ning­om er­sätts med för­ny­ba­ra.
EU-kom­mis­sio­nen har ta­git fram för­slag som syf­tar till att ska­pa nya af­färs­möj­lig­he­ter och nya jobb sam­ti­digt som ne­ga­tiv på­ver­kan på kli­mat, mil­jö och häl­sa mins­kar.
Nu har re­ger­ing­en som ett av sina förs­ta be­slut i år till­satt en sär­skild ut­re­da­re, den ti­di­ga­re stats­sek­re­te­ra­ren Ola Alterå (C), för att stu­de­ra möj­lig­he­ter till en cir­ku­lär eko­no­mi i Sverige med bland an­nat ökad be­gag­nat­han­del. och mer re­pa­ra­tions­verk­sam­het.
Alterå ska ana­ly­se­ra vad det finns för hin­der för en så­dan ut­veck­ling och ta fram styr­me­del för att främ­ja en cir­ku­lär eko­no­mi.
Fram­för­allt tän­ker sig re­ger­ing­en in­sat­ser som hand­lar om kon­su­ment­pro­duk­ter ”som är sär­skilt in­tres­san­ta ur ett re­surs- och mil­jö­per­spek­tiv”. Någ­ra ex­em­pel ges dock inte.
Kan man tän­ka sig att Alterå tyc­ker att rut-tjäns­ter in­rik­ta­de på re­pa­ra­tio­ner av kon­su­ment­ar­tik­lar som cyk­lar och elekt­ro­nik skul­le kun­na un­der­lät­ta?
Eller kan­ske att en ar­bets­mark­nad för in­vand­ra­re med kun­ska­per om just att re­pa­re­ra men där ett läg­re lö­ne­lä­ge krävs blir ett an­nat för­slag?
Vad gör Åsa Romson då?
Yng­ve Su­nes­son

Läs mer här: Cir­ku­lär eko­no­mi är det nya mo­de­or­det

kommentarer