En­kelt föl­ja goda mil­jö­ex­em­pel

Opinion

Ibland lå­ter det som om var­je åt­gärd för att för­bätt­ra vår mil­jö och mins­ka män­ni­skans kli­mat­på­ver­kan är dyr, job­big och mins­kar vår livs­kva­li­tet. Det är som att vi skul­le stå in­för va­let mel­lan det goda li­vet vi har nu och ett grått och trist liv i en mil­jö­vän­lig fram­tid.
Så ser inte al­ter­na­ti­ven ut. I själ­va ver­ket står vi mel­lan att stäl­la om till ett håll­bart sam­häl­le och kun­na leva det goda li­vet, el­ler att fort­sät­ta som vi gör nu och inse att våra barn­barns barn­barn kom­mer att få växa upp på en pla­net med långt myc­ket säm­re livs­kva­li­tet än vi har i dag.

Det nöd­vän­di­ga kli­mat­av­tal som slöts i Paris var bara förs­ta ste­get. Det kom­mer att krä­vas så oer­hört myc­ket mer än vad värl­dens le­da­re kun­de kom­ma över­ens om på kli­mat­mö­tet i de­cem­ber.
Var ska vi då bör­ja? Så klart på hem­ma­plan, där vi kan göra skill­nad. Vi kan väl bör­ja med att kom­ma över­ens om att alla bor­de an­vän­da sig av goda mil­jö­ex­em­pel.
Det finns re­dan i dag mäng­der av goda idé­er och ge­nom­för­da åt­gär­der som le­der oss rätt i kli­mat­om­ställ­ning­en, men det kons­ti­ga är att vi inte lär av var­and­ra och föl­jer ef­ter. Skul­le ett fö­re­tag

Läs mer här: En­kelt föl­ja goda mil­jö­ex­em­pel

kommentarer