Ett bra golv för kli­mat­ar­be­tet

Opinion

Kli­mat­topp­mö­tet i Pa­ris lyc­ka­des enas om ett av­tal. Ef­ter fi­as­kot i Kö­pen­hamn för sex år se­dan var det all­ra vik­ti­gast.
Av­ta­let är inte per­fekt men en so­lid grund att ar­be­ta vi­da­re på, som Syd­af­ri­kas mil­jö­mi­nis­ter Edna Bomo Malewa sa när on fick chan­sen att ge den förs­ta kom­men­ta­ren ef­ter att den frans­ke ut­ri­kes­mi­nis­tern Lau­rent Fa­bi­us klub­bat av­ta­let.
Men på fle­ra punk­ter är även in­ne­hål­let en stor fram­gång. Vik­ti­gast är att två­gra­ders­må­let, som det råd­de enig­het om re­dan före Pa­ris, skärp­tes till att må­let är att ham­na ”klart un­der två gra­der med am­bi­tio­nen att sik­ta på 1,5 gra­der”.
En li­ten be­svi­kel­se är att inga mål för mins­ka­de ut­släpp finns i texten, som i Kyo­to­av­ta­let från 1992. Det var en ef­ter­gift till främst de ol­je­pro­du­ce­ran­de sta­ter­na för att få enig­het.
Det som trots det gör att av­ta­let är po­si­tivt är att upp­följ­ning av ut­veck­ling­en ska gö­ras vart fem­te år. Där­med upp­rätt­hålls tryc­ket mot alla län­der att verk­li­gen göra vad som be­hövs för att nå tem­pe­ra­tur­må­let. Främst ska var­je lands åta­gan­den, som läm­nats in­för Pa­ris­topp­mö­tet, grans­kas.
Ef­ter­som de minskningsmål som satts upp ofta nåtts i för­tid och med råge finns det sto­ra för­hopp­ning­ar om att de to­talt sett otill­räck­li­ga åta­gan­de­na ska ut­ö­kas och över­träf­fas och

Läs mer här: Ett bra golv för kli­mat­ar­be­tet

kommentarer