Ett steg mot snabb­tåg

Opinion

Sve­ri­ge­för­hand­ling­en pre­sen­te­ra­de i går på en stor sam­man­drag­ning i Stock­holm hur snabb­tågs­spå­ren ska dras i söd­ra Sverige. Från Jön­kö­ping blir det över Vär­na­mo till Häss­le­holm, Lund och Mal­mö, allt­så det väst­ra al­ter­na­ti­vet.
Ur skånskt per­spek­tiv har det mind­re be­ty­del­se. Det vik­ti­ga är att både Lund och Häss­le­holm är med som sta­tions­lä­gen, även om det inte är sä­kert att snabb­tå­gen mel­lan Stock­holm och Mal­mö stan­nar här.
Fle­ra av sta­tio­ner­na mel­lan änd­punk­ter­na Stock­holm, Mal­mö och Gö­te­borg kom­mer att få bara ”stor­re­gio­nal” tra­fik. Det blir nå­got mind­re snabb­gå­en­de tåg som istäl­let stan­nar på fler stäl­len.
Sve­ri­ge­för­hand­lar­na H G Wess­berg och Ca­tha­ri­na Hå­kans­son Bo­man be­to­na­de vid sin pre­sen­ta­tion att tids­grän­ser­na två tim­mar till Gö­te­borg och 2,5 tim­mar från Stock­holm till Mal­mö är cen­tra­la. Ska de hål­las kan san­no­likt inte sär­skilt många stopp på vä­gen ac­cep­te­ras.
För­hand­lar­na be­to­na­de ock­så vik­ten av an­slut­nings­ba­nor, till ex­em­pel Skå­ne­ba­nan mel­lan Hel­sing­borg och Kris­ti­an­stad. Det är vik­tigt för hela Skå­ne.
Lika själv­klart mås­te det vara att Väst­kust­ba­nan mel­lan Mal­mö och Gö­te­borg byggs ut med dub­bel­spår på hela sträc­kan, även norr om Hel­sing­borg.
Kom­mu­nal med­fi­nan­si­er­ing ska vara en li­ten del av fi­nan­si­er­ing­en som lär krä­va över 300 mil­jo­ner. Där­emot ska inte re­gio­ner­na av­krä­vas med­fi­nan­si­er­ing, vil­ket led­ning­en för Re­gi­on Skå­ne sä­kert väl­kom­nar.
Även kom­mu­ner­na bör vara

Läs mer här: Ett steg mot snabb­tåg

kommentarer