Ett svår­a­na­ly­se­rat po­li­tiskt år

Opinion

2015 går mot sitt slut och det bör­jar bli dags för alla des­sa års­krö­ni­kor, sam­man­fatt­ning­ar och ana­ly­ser. Jag verk­li­gen läng­tar! För att inte tala om alla un­der­ba­ra sport­års­krö­ni­kor. Jag ska dock inte för­sö­ka mig på en ana­lys av sport­värl­den 2015 och mitt him­mels­blå hjär­ta vill helst inte alls på­min­nas om 0-8. Jag för­sö­ker mig på det po­li­tis­ka året 2015 istäl­let.

Det finns många oli­ka un­der­sök­ning­ar som grans­kar vil­ka po­li­tis­ka frå­gor som med­bor­gar­na tyc­ker är vik­ti­gast. Un­der många år har det va­rit job­ben, sko­lan, vår­den och Sve­ri­ges eko­no­mi som har do­mi­ne­rat, men un­der 2015 har vi sett en för­änd­ring av ald­rig ti­di­ga­re skå­dat slag. Re­dan vid va­let 2014 hade in­vand­ring­en kom­mit upp i när­he­ten av de fyra nor­ma­la topp­frå­gor­na och vid års­skif­tet 2014/15 hade in­vand­ring­en pas­se­rat Sve­ri­ges eko­no­mi som den vik­ti­gas­te frå­gan.
Med den si­tu­a­tion vi har i värl­den med mass­flykt som följd och en enorm ök­ning av an­ta­let flyk­ting­ar som kom­mer till Sverige, har in­vand­ring­en som po­li­tisk frå­ga to­talt do­mi­ne­rat 2015. I no­vem­ber sva­ra­de 55 pro­cent av svens­ka fol­ket att in­vand­ring­en är den vik­ti­gas­te po­li­tis­ka frå­gan.
Sta­tis­tiskt är det an­märk­nings­värt att en frå­ga kan bli så full­stän­digt do­mi­ne­ran­de, men egent­li­gen tyc­ker jag inte att det är så för­vå­nan­de. Sverige står

Läs mer här: Ett svår­a­na­ly­se­rat po­li­tiskt år

kommentarer