Fel med ål­ders­gräns i so­cia­la me­di­er

Opinion

Det ryk­ta­des att Sverige ville in­fö­ra den hög­re ål­ders­gräns på 16 år för kon­to i so­cia­la me­di­er som EU:s in­stan­ser rös­tat ige­nom. Bland an­nat sa­des Mil­jö­par­ti­et vil­ja ver­ka för den hög­re ål­ders­grän­sen. Det är där­för väl­kom­met be­sked att det tvärt­om blev den läg­sta möj­li­ga ål­ders­grän­sen, 13 år, som man kom­mer att ver­ka för. Det är en dålig idé med åldersgräns överhuvudtaget. Men 13 är i alla fall något bättre än 16.
Den hu­vud­sak­li­ga in­vänd­ning­en mot hög ål­ders­gräns är att det kan för­svå­ra brotts­ut­red­ning. Unga män­ni­skor lju­ger om ål­der och namn i so­cia­la me­di­er av oli­ka skäl, bland annat för att kun­na del­ta i ”vux­na­re” sam­man­hang. Om man i lag för­bju­der det in­ne­bär det inte att de kom­mer att slu­ta, utan att de kom­mer att göra det på ett an­nat sätt. Kan­ske kom­mer en 14-år­ing att skri­va 18 år på sin Facebooksida. Om de sen ut­sätts för brott av ty­pen grooming el­ler and­ra sex­brott mot barn kan gär­nings­man­nen häv­da att hen trott att bar­net var äld­re ef­ter­som det stod så på pro­fi­len.
Den lägre gränsen löser inte problemet. Man mås­te vara med­ve­ten om att det ändå kom­mer att döl­ja sig nio- el­ler tio­år­ing­ar bak­om pro­fi­ler som häv­dar sig vara 13.

Läs mer här: Fel med ål­ders­gräns i so­cia­la me­di­er

kommentarer