Fin­land och Sve­ri­ge hör ihop

Opinion

I Fin­land har för an­dra gången på tio år en ut­redning om vad det skulle in­ne­bära om Fin­land går med i Nato pub­li­cerats. Den här gången har en svensk och en fin­ländsk pen­sio­ne­rad di­plo­mat till­sam­mans med en fransk en fin­ländsk sä­ker­hets­po­li­tisk ex­pert fått upp­draget.
Det är en in­tres­sant rap­port. Den kan ock­så tjäna som grund för en be­dömning av Sve­ri­ge si­tua­tion, efter­som de stu­de­rat Fin­lands och Sve­ri­ges sä­ker­hets­po­li­tiska läge pa­ral­lellt och ofta drar slut­satser som gäller för både Sve­ri­ge och Fin­land.
De­ras av­slutande kon­klu­sion är ock­så att för båda länderna är det en stor för­del om age­ran­det gent­emot Nato sker sam­ordnat och med sam­ma in­riktning.

Om Fin­land ska gå med i Nato är det en för­del om Sve­ri­ge gör det ock­så, inte min­st för Na­tos möj­lig­heter att för­svara Fin­land vid en kris. Sam­ti­digt skulle ett svenskt Na­to­med­lem­skap utan att Fin­land fatta sam­ma be­slut vara olyck­ligt, efter­som risken är stor att den ryska pressen mot Fin­land en­samt utan­för Nato skulle bli hård.
Så oav­sett om Sve­ri­ge och Fin­land går med i Nato el­ler ej bör de göra sam­ma.
Sve­ri­ge och Fin­land var ju sam­ma land un­der flera hund­ra år. Ef­ter Ryss­lands eröv­ring av Fin­land be­slutade Sve­ri­ge att bli ne­u­tralt i eu­ro­pe­iska kon­flikter. Fin­land

Läs mer här: Fin­land och Sve­ri­ge hör ihop

kommentarer