För­kläd­da flic­kor

Opinion

Det be­hövs en stra­te­gi för mi­gra­tio­nen. Men led­or­den ska vara ut­veck­ling, trygg­het, ge­men­samt an­svar och jäm­ställd­het. Inte sänk­ta lö­ner och fat­tig­dom.
1. Mi­gra­tion som krä­ver fler jobb utan krav på för­kun­ska­per, med fär­re ma­ski­ner och mind­re tek­nik i ar­be­tet är steg till­ba­ka. Där­för ska inte pri­set på ar­be­te pres­sas utan det ska vara ra­tio­nellt att öka vär­det av ar­be­tet. Det krä­ver att trak­tens lö­ner, skat­ter och av­gif­ter styr kost­na­den för ut­länds­ka fö­re­tag som ar­be­tar i Nor­den och för mi­gre­ran­de ar­be­ta­re.

2. Mi­gran­ter ska ha full so­ci­al trygg­het och pen­sions­rätt när de ar­be­tar i Sverige. In­tjä­nad trygg­het ska vara möj­lig att ta med sig om mi­gran­ten åter­vän­der till hem­lan­det. EU:s re­gler­ing av mi­gra­tio­nen in­klu­de­rar till ex­em­pel inte pen­sions­rät­tig­he­ter för den som flyt­tar. Det un­der­grä­ver fi­nan­si­er­ing av väl­färd så­väl i utflyttarlandet som i mot­ta­gar­lan­det.
3. Som an­sva­ret nu är för­de­lat ska eta­bler­ing­en av flyk­ting­ar på ar­bets­mark­na­den kla­ras ge­nom att par­ter­na an­pas­sar lö­ner­na. Det är riks­da­gen som, med hela skat­te­ba­sen, ska fi­nan­sie­ra eta­bler­ing­en av flyk­ting­ar, inte ar­bets­kraf­ten ge­nom läg­re lö­ner.

4. Fun­ge­ran­de eta­bler­ings­po­li­tik mås­te utgå från jäm­ställd­het. Kvin­nor som får up­pe­hålls­till­stånd kom­mer ofta från län­der där det är na­tur­ligt att de är un­der­ord­na­de män. Års­in­koms­ter för kvin­nor från Af­ri­ka och Asi­en

Läs mer här: För­kläd­da flic­kor

kommentarer