För­svara mänsk­liga rät­tig­heter

Opinion

Am­ne­stys års­rap­port pub­li­cerades sam­ma dag som ut­ri­kes­mi­nis­ter Mar­got Wallström lä­ste upp rege­ringens ut­ri­kes­de­kla­ra­tion i riks­dagen. Att hon näs­tan helt gled för­bi de ota­liga brotten mot mänsk­liga rät­tig­heter blev där­för ex­tra tyd­ligt.
Am­ne­sty är en or­ga­ni­sa­tion som har ut­vecklats från att främst ägna sig åt att för­söka få po­li­tiska fångar fri­givna och mot­ar­beta döds­straffet till att ha en bred be­vakning av de mänsk­liga rät­tig­heterna. Års­rap­porten är en fyl­lig re­do­visning på 400 si­dor om näs­tan var­je land i världen. Där finns på­pe­kan­den om stort som smått, från ex­em­pel­vis hur rom­re­gis­tret han­terades i Sve­ri­ge till att 27 000 män­ni­skor är för­svunna i Mex­i­co.

Am­ne­sty ser en all­var­lig ten­dens att re­spekten för de mänsk­liga rät­tig­heten ur­holkas i världen. Flera länder struntar i de in­ter­na­tio­nella kon­ven­tioner som finns för att för­svara de mänsk­liga rät­tig­heter och de or­gan som skapats för att upp­rätt­hålla rep­sekten.
Den in­ter­na­tio­nella brott­måls­dom­stolen, Eu­ro­pa­rå­det lik­som det la­tin­ame­ri­kanska sy­stemet för skydd av de mänsk­liga rät­tig­heterna un­der­mi­neras ge­nom att allt fler länder för­söker komma un­dan grans­kning och struntar i vad des­sa granskande or­gan kommer fram till.
Des­sa med­ve­tna at­tacker mot hela sy­stemet för att upp­rätt­hålla och för­svara de mänsk­liga rät­tig­heterna som lag­ts fast av FN är ett ännu all­var­ligare pro­blem än de många brott mot de mänsk­liga

Läs mer här: För­svara mänsk­liga rät­tig­heter

kommentarer