Gär­na mer per­so­nal, men även ef­fek­ti­vare

Opinion

Po­li­sen be­hö­ver mer per­so­nal, en­ligt larm­sig­na­ler från både riks­po­lis­che­fen och fac­ket. Det är sä­kert rätt, även om Sverige ald­rig haft så många po­li­ser som nu. Un­der Al­li­an­sens re­ger­ings­pe­ri­od öka­de an­ta­let po­li­ser till 20000.
Ändå kan det be­hö­vas fler, ef­ter­som sto­ra de­lar av lan­det, främst gles­byg­den men ock­så de­lar av stor­stads­om­rå­de­na, har up­pen­bar po­lis­brist. Dess­utom var det ett miss­tag av po­li­sen att göra sig av med så många ci­vil­an­ställ­da – se­nast un­der för­ra året. De­ras in­sat­ser be­hövs för att ge po­li­ser­na möj­lig­het att syss­la med po­lis­ar­be­te, inte ru­tin­ar­ta­de kon­tors­syss­lor.
Där­emot är riks­po­lis­che­fens ar­gu­men­ta­tion, att det är det sto­ra flyk­ting­mot­ta­gan­det som ska­pat be­ho­vet, helt en­kelt inte sant. Visst har det ska­pat nya ar­bets­upp­gif­ter, till ex­em­pel för 400 po­li­ser som nu an­sva­rar för gräns­kon­trol­len vid Öre­sund. Även de nya flyk­ting­bo­en­de­na krä­ver sina in­sat­ser, både för be­vak­ning mot de at­ten­tat som ut­förts och för att ut­re­da de brott som ofrån­kom­li­gen kom­mer när så många män­ni­skor som inte kän­ner var­and­ra sam­las på en plats, trång­bod­da med osä­ker fram­tid.
Men po­li­sen var inte sär­skilt ef­fek­tiv hel­ler före hös­tens sto­ra flyk­ting­ström. Sna­ra­re tvärt­om. Un­der 2014 (se­nas­te året med full­stän­dig sta­ti­stik) kla­ra­des bara 15 pro­cent av alla an­mäl­da brott upp ge­nom att nå­gon per­son kun­de lag­fö­ras (någ­ra av dem fick

Läs mer här: Gär­na mer per­so­nal, men även ef­fek­ti­vare

kommentarer