God ny­het: Shell ska slu­ta leta olja i Ark­tis

Opinion

Ol­je­bo­la­get Shell slu­tar leta ef­ter olja i Ark­tis.
Att bo­la­get fick till­stånd till ol­je­pro­spek­ter­ing och prov­borr­ning i Alas­kas ark­tis­ka de­lar led­de till hård kri­tik mot pre­si­dent Oba­ma, som i öv­rigt har fört en fram­synt kli­mat­po­li­tik. Till och med för­re vice pre­si­den­ten Al Gore kri­ti­se­ra­de sin par­ti­kol­le­ga för be­slu­tet.
”Län­der runt om i värl­den bor­de vara till­räck­ligt väl­in­for­me­ra­de för att be­grän­sa borr­ning­en ef­ter olja i Ark­tis”, an­såg han i en kom­men­tar efter Obamaadministrationens be­slut.
Nu har Shell be­slu­tat att inte fort­sät­ta med prov­borr­ning­ar­na. De har helt en­kelt gett för lite, så det är inte eko­no­miskt för­svar­bart att fort­sät­ta. Bi­dra­gan­de till att eko­no­min bli­vit ett ar­gu­ment för att stop­pa verk­sam­he­ten är de mil­jö­re­gler­ing­ar som en­ligt ol­je­bo­la­get är för hår­da.
Oav­sett mo­tiv är det väl­kom­met att pro­spek­ter­ing­ar­na och prov­borr­ning­ar­na ska upp­hö­ra. Ännu bätt­re hade det va­rit om Shell hade mo­ti­ve­rat sit be­slut med an­svars­ta­gan­de för den käns­li­ga po­lar­mil­jön. Men det är re­sul­ta­tet som räk­nas. Att de risk­fyll­da prov­borr­ning­ar­na upp­hör är det vä­sent­li­ga.
Ef­ter­som Shell va­rit det enda ol­je­bo­lag som be­dri­vit verk­sam­het i Ark­tis, för­ut­om rys­ka Gaz­proms ol­je­borr­ning i Prizlomniya, är be­slu­tet en av­gö­ran­de fram­gång för strä­van­de­na att be­va­ra Ark­tis från ol­je­ut­vin­ning med de ris­ker som är för­knip­pa­de med den­na verk­sam­het.
Pre­si­dent Oba­ma bor­de nu dra

Läs mer här: God ny­het: Shell ska slu­ta leta olja i Ark­tis

kommentarer