Gör stöden en­klare

Opinion

Ar­bets­lös­heten minskar, men an­delen av de ar­bets­lösa som har myc­ket svårt att få ett jobb ökar sam­ti­digt. Det gör Ar­bets­för­med­lingens jobb svårare. Det är ock­så hu­vud­or­saken till de­batten om att ge möj­lig­het till läg­re löner för främst ny­an­lända in­vand­ra­re men kan­ske ock­så an­dra utan till­räck­lig ut­bildning för att komma in i ar­bets­livet.
Mot­stån­da­rna till den här typen av låg­av­lö­nade jobb hän­visar till att det finns sub­ven­tio­nerade jobb inom ar­bets­mark­nads­po­li­tiken. Men de ut­nyttjas i be­gränsad ut­sträckning, vil­ket skulle in­ne­bära att det inte är lö­ne­kost­naden som är hu­vud­saken.
En sak är själv­klar – det är ett mång­fa­cet­te­rat pro­blem som inte har en enda lö­sning. Många olika för­slag be­höver prövas och kom­bi­neras.
Där­för är Ar­bets­för­med­lingens ut­spel om att olika an­ställ­nings­stöd ska bli en­klare och mer en­het­liga väl­kom­met. Det kan göra att fler fö­re­tag blir in­tres­se­rade av att an­ställa lång­tids­ar­bets­lösa och ny­an­lända flyk­tingar.
Att en ny rege­ring ändrar stöd­formerna mer till namnet än till funk­tionen är in­get nytt. När Alliansregeringen till­trädde by­ttes plus­jobben och ak­ti­vi­tets­ga­ran­tin ut mot nystartsjobb, in­stegs­jobb och fas 3 (som se­dan by­tte namn till ut­veck­lings­fasen). Att des­sa former nu ska by­tas mot nya be­teck­ningar in­ne­bär där­för inte nå­gon för­bättring.
Men om AF:s ge­ne­ral­di­rek­tör Mi­ka­el Sjö­berg verk­li­gen lyckas göra stöden en­klare att an­vända och mer en­het­liga

Läs mer här: Gör stöden en­klare

kommentarer