Gräns­kon­trol­ler­na ho­tar Nor­dens gräns­lös­het

Opinion

Nor­dis­ka Rå­det dis­ku­te­rar i går och i dag hur det nor­dis­ka sam­ar­be­tet ska kun­na stär­kas, trots att län­der­na in­fört gräns­kon­trol­ler vid de grän­ser som i mer än 60 år va­rit öpp­na, se­dan den nor­dis­ka pass­u­nio­nen in­för­des 1954.
Det är bra att par­la­men­ta­ri­ker­na i Nor­dis­ka Rå­det för den här de­bat­ten, trots att par­ti­er­na så­väl inom län­der­na som i rå­det är oen­se om hur mi­gra­tions­po­li­ti­ken ska ut­for­mas. Där­emot är det enig­het, åt­min­sto­ne bland de nor­diskt en­ga­ge­ra­de i Rå­det, om att gräns­kon­trol­ler­na för­svå­rar den nor­dis­ka sam­hö­rig­he­ten.
Rå­dets ord­fö­ran­de Henrik Dam Kristensen sa ef­ter att Sverige in­fört gräns­kon­trol­ler vid Öre­sund att ”det le­der ofrån­kom­li­gen till ett av­bräck för hela det po­si­ti­va sam­ar­be­tet”.
Fö­re­ning­en Nor­den i de oli­ka län­der­na öns­kar själv­fal­let ge­men­sam­ma nor­dis­ka lös­ning­ar istäl­let för att län­der­na ar­be­tar var för sig och mot var­and­ra. De dans­ka och svens­ka Eu­ro­pa­rö­rel­ser­na har krävt att gräns­kon­trol­ler­na ska av­skaf­fas så snart som möj­ligt.
Det finns ock­så mer långt­gå­en­de tan­kar om att ut­veck­la det nor­dis­ka sam­ar­be­tet. För någ­ra år se­dan kom de­bat­tö­ren Gun­nar Wet­ter­berg med en upp­märk­sam­mad bok som fö­re­språ­ka­de en nor­disk för­bunds­stat. Den var Nor­dis­ka Rå­dets års­bok. Tan­kar­na togs väl emot från de fles­ta håll.
Nordiska Rå­det dis­ku­te­rar nu ett ge­men­samt nor­diskt med­bor­gar­skap, vil­ket är en god början. Den nor­dis­ka

Läs mer här: Gräns­kon­trol­ler­na ho­tar Nor­dens gräns­lös­het

kommentarer