Grup­per ställs mot grup­per

Opinion

Ställ inte grup­per mot var­and­ra, är en åter­kom­man­de fras i den po­li­tis­ka de­bat­ten. Det är en be­röm­värd am­bi­tion. Men att grup­per ställs mot var­and­ra är just vad som nu kom­mer att ske i spå­ren av den sto­ra mi­gra­tions­kri­sen. Inte minst kom­mer det att ske på bo­stads­mark­na­den.
Nu är det knappt ett år se­dan som Boverket fick ett väl­digt bråds­kan­de ut­red­nings­upp­drag av re­ger­ing­en. I ex­press­fart skul­le för­slag tas fram på hur man kun­de lösa den aku­ta bo­en­de­si­tua­tio­nen för ny­an­län­da.
På den ti­den fanns det åt­min­sto­ne plat­ser på asyl­bo­en­de­na, men pro­ble­met är att de ny­an­län­da blir kvar där även ef­ter att de fått up­pe­hålls­till­stånd. Per­ma­nen­ta bo­stä­der sak­nas, så för­lägg­ning­ar­na kor­kas del­vis igen av fär­dig­ut­red­da och tillståndsbeslutade ny­an­län­da som fast­nar där när de ska ut i sam­häl­let och bör­ja sina nya liv.

Tio vec­kor fick Boverket på sig att fun­de­ra och åter­kom se­dan med en lis­ta på för­slag. Och där, in­smu­get en bit in i rap­por­ten och för­sett med den still­sam­ma eti­ket­ten ”ak­tiv bo­stads­för­med­ling” kun­de man hit­ta för­sla­get. För­tur i bo­stads­kön. Man tänk­te sig an­mäl­nings­plikt av le­di­ga lä­gen­he­ter till en bo­stads­kö där lä­gen­he­ter för­de­las ”ak­tivt” till skill­nad från pas­sivt som när man bara går ef­ter kö­tid. Ak­tivt, som i be­hovs­pröv­ning.
I Öre­bro vill det kom­mu­na­la

Läs mer här: Grup­per ställs mot grup­per

kommentarer