Hur stort är ho­tet?

Opinion

FRA-che­fen Dag Har­te­li­us ta­lar i en in­ter­vju i Da­gens Nyheter om att hans or­ga­ni­sa­tion ar­be­tar på tre fron­ter – för­ut­om tra­di­tio­nell sä­ker­hets­po­li­tik med mi­li­tä­ra för­tec­ken hand­lar det om ter­ro­rism och cy­ber­an­grepp.
Trots att den rys­ka ak­ti­vi­te­ten på och över Ös­ter­sjön ökat kraf­tigt de se­nas­te par åren är det den se­na­re de­len som tar en allt stör­re del av spi­on­myn­dig­he­tens ar­be­te i an­språk. An­grepp på de allt vik­ti­ga­re it-sy­ste­men in­träf­far då och då, för­mod­li­gen för att tes­ta be­red­ska­pen. Har­te­li­us be­kla­gar att sä­ker­hets­tän­kan­det hos svens­ka fö­re­tag och myn­dig­he­ter inte är till­räck­ligt bra.
Fort­fa­ran­de är det de mi­li­tä­ra ho­ten, där Ryss­land pe­kas ut allt tyd­li­ga­re, som är FRA:s hu­vud­upp­gift. Ef­ter oc­ku­pa­tio­nen av Krim har den rys­ka ak­ti­vi­te­ten ökat i vårt när­om­rå­de och ses som far­li­ga­re för Sverige.
Ar­mé­che­fen An­ders Bränn­ström har i en in­bju­dan till che­fer inom för­sva­ret och and­ra makt­ha­va­re i för­svars­sek­torn pe­kat på att Sverige ”kan vara i krig inom någ­ra år”. Det är det sä­ker­hets­po­li­tis­ka lä­get i Eu­ro­pa som le­der ho­nom till den slut­sat­sen, inte minst den rys­ka ag­gres­sio­nen mot Ukrai­na.
Re­ger­ing­en kom för­ra året över­ens med M, C och KD om höj­da am­bi­tio­ner för det svens­ka för­sva­ret. På Folk och För­svars riks­kon­fe­rens ny­li­gen ver­ka­de ÖB Mi­ca­el Bydén nöjd med an­slags­höj­ning­ar­na och

Läs mer här: Hur stort är ho­tet?

kommentarer