In­sat­ser av vo­lon­tä­rer får allt stör­re be­ty­del­se

Opinion

Årets svensk, som ut­nämns av ny­hets­ma­ga­si­net Fo­kus, är ”vo­lon­tä­ren” som ”spar­kar en boll till nå­gon som ta­lar ett an­nat språk, du­kar en ex­tra tall­rik på mat­bor­det el­ler står be­redd med en filt på per­rong­en”.
Det är allt­så de som gör in­sat­ser för flyk­ting­ar som Fo­kus i förs­ta hand tän­ker på. Men ide­el­la in­sat­ser görs se­dan långt till­ba­ka i Folkrörelsesverige.
På 1970-ta­let, ef­ter kom­mun­sam­man­slag­ning­ar­na, blev det en trend att kommunen skul­le ta över sköt­seln av alla id­rotts­plat­ser och skö­ta allt det som var fö­re­nings­dri­vet ti­di­ga­re. Fac­ket har ock­så ofta mot­ar­be­tat ide­el­la in­sat­ser ef­ter­som obe­tal­da, en­ga­ge­ra­de män­ni­skor an­ses hota job­ben.
Men det blev både by­rå­kra­tiskt och dyrt. Nu­me­ra är stat och kom­mu­ner po­si­ti­va till ide­el­la in­sat­ser även i sek­to­rer där det of­fent­li­ga har ett hu­vud­an­svar. Det har till och med slu­tits av­tal mel­lan sta­ten och den ide­el­la sek­torn el­ler ci­vil­sam­häl­let. En or­ga­ni­sa­tion, Vo­lon­tär­by­rån, har bil­dats för sam­ord­ning.
Just vo­lon­tä­rer, som vill hjäl­pa män­ni­skor med något konkret, har bli­vit allt van­li­ga­re de se­nas­te åren. Ofta hand­lar det om att träf­fa gam­la el­ler funk­tions­hind­ra­de. Ett an­nat ex­em­pel är Missing Peop­le
I hös­tas ex­plo­de­ra­de in­tres­set av att hjäl­pa de många flyk­ting­ar som plöts­ligt knac­ka­de på dör­ren till Sverige. Där­för är Fo­kus’ ut­näm­ning helt rätt.
En­ga­ge­mang­et för att hjäl­pa

Läs mer här: In­sat­ser av vo­lon­tä­rer får allt stör­re be­ty­del­se

kommentarer