Is­ra­e­lisk re­ger­ings­cen­sur av för­bju­den kär­lek

Opinion

En kär­leks­ro­man har lett till ett is­ra­e­liskt re­ger­ings­be­slut att för­bju­da att bo­ken an­vänds i sko­lor­na.
Det är den pris­be­lön­ta bo­ken Hay­at Gvul (Li­vet vid grän­sen) som sat­tes upp på läs­lis­tan för hög­sta­di­et i Is­ra­el. Den hand­lar om kär­le­ken mel­lan en ung is­ra­e­lisk kvin­na och en ung pa­le­sti­ni­er i New York. Kär­leks­af­fä­ren på and­ra si­dan ha­vet skul­le inte va­rit möj­lig i Is­ra­el, och just det­ta fak­tum är tro­li­gen or­sa­ken till att det is­ra­e­lis­ka ut­bild­nings­de­par­te­men­tet stop­pa­de den som re­kom­men­de­rad läs­ning för skol­e­le­ver.
Det är ut­bild­nings­mi­nis­ter Naftali Ben­net, le­da­re för bo­sät­tar­par­ti­et Ju­dar­nas hem, som är an­sva­rig för be­slu­tet. Han mo­ti­ve­rar det med att is­ra­e­lis­ka sol­da­ter be­skrivs som bru­ta­la, men har inte läst bo­ken.
Pro­tes­ter­na mot den po­li­tis­ka cen­su­ren av vad som får lä­sas i sko­lor­na har va­rit om­fat­tan­de, och för­sälj­ning­en av bo­ken har ökat dra­ma­tiskt. Nya upp­la­gor ska tryc­kas och för­fat­ta­rin­nan Do­rit Rabinyan har tac­kat för gra­tis­re­kla­men men är be­svi­ken på re­ger­ing­ens be­slut.
Att nära re­la­tio­ner mel­lan ju­dar och pa­le­sti­ni­er ses som far­li­ga bland de ju­dis­ka ex­tre­mis­ter­na är inte för­vå­nan­de. De­ras po­li­tik är en typ av apart­heid, ras­åt­skill­nad. Men att de­ras ra­sism får sty­ra re­ger­ing­ens po­li­tik är be­klag­ligt och ett hot mot sta­ten Is­ra­els ex­i­stens.
Bara ge­nom fler per­son­li­ga kon­tak­ter mel­lan ju­dar och pa­le­sti­ni­er kan

Läs mer här: Is­ra­e­lisk re­ger­ings­cen­sur av för­bju­den kär­lek

kommentarer