Jakt är inte en fråga som rege­ringen bör neg­li­gera

Opinion

En ny myn­dig­het för jakt och vilt­vård fö­re­slog den sär­skilde ut­re­da­ren Hå­kan Larsson på för­re lands­bygds­mi­nis­tern Es­kil Er­lands­sons (C) upp­drag. Det var in­get som den nya rege­ringen tyc­kte om och istäl­let för att ta hand om för­sla­get lad­es ut­redningen ned in­nan de yt­ter­ligare frå­gor som in­gick i di­rek­tiven fick ut­redas klart.
Men nu har riks­dagen för an­dra gången be­stämt att det ska bli en vilt­vårds­myn­dig­het. Åt­min­sto­ne har ett ”till­kän­na­givande” gjorts igen om saken.
Att jakt är ett av de mest en­ga­gerande äm­nena är in­gen ny­het för riks­dags­männen. Kan­ske det är det för Ste­fan Löfven. Han gör nog bäst i att be­ordra Sven-Erik Bucht att ta tag i frå­gan.
Nu handlar det inte bara om jaktens or­ga­ni­sa­tion. En fråga som skulle kun­na lösas ge­nom en ny myn­dig­het är va­pen­li­censerna.
I dag har po­lisen stora pro­blem med att hinna han­tera an­sö­kningar om va­pen­li­censer från jä­ga­re och sport­skyttar. För båda är de långa vän­te­tiderna ett stort pro­blem. Den som söker om att få li­cens på en älg­stud­sa­re och tvingas vänta till de­cem­ber missar hela älg­jakten. Och den täv­lings­skytt som tvingas vänta i må­nader missar kan­ske hela sä­songen och tappar i ran­kningen.
Att snabbare han­tera li­censerna skulle ock­så un­der­lätta för va­pen­hand­la­rna, som nu tvingas ligga med stora la­ger

Läs mer här: Jakt är inte en fråga som rege­ringen bör neg­li­gera

kommentarer