Käl­lor är skyd­da­de

Opinion

Den svens­ka tryck­fri­hets­lag­stift­ning­en fi­rar i år 250 år. Att den har ”bett” fort­fa­ran­de vi­sas av en dom i Hel­sing­borgs tings­rätt i fre­dags. Där döm­des en mo­de­rat po­li­ti­ker till bö­ter och ska­de­stånd för brott mot ef­ter­forsk­nings­för­bu­det.
Det lär vara förs­ta gång­en som en po­li­ti­ker dömts för det­ta brott, Att den döm­de po­li­ti­kern i Ås­torp är op­po­si­tions­po­li­ti­ker gjor­de rät­tens dis­kus­sion lite kne­pi­ga­re. Men han an­sågs om­fat­tas av re­geln att fö­re­trä­da­re för stat­li­ga el­ler kom­mu­na­la myn­dig­he­ter inte får för­sö­ka ta reda på vem som läm­nat upp­gif­ter till me­dia.
Ås­torps­po­li­ti­kern har ti­di­ga­re upp­märk­sam­mats för att han por­tats från kom­mun­hu­set ef­ter­som han upp­fört sig illa mot kom­mun­an­ställ­da. Det var ef­ter ett in­slag om det­ta som han för­sök­te få reda på vil­ka kom­mun­an­ställ­da som gett upp­gif­ter till den SVT-re­por­ter som gjort in­sla­get.
Rät­ten för of­fent­ligt an­ställ­da att läm­na upp­gif­ter till me­dia lik­som för­bu­det för of­fent­li­ga fö­re­trä­da­re att ef­ter­fors­ka vem som läm­nat ut upp­gif­ter är grund­ste­nar i tryck­fri­hets­lag­stift­ning­en. Det gör det möj­ligt för me­dia att grans­ka kom­mu­na­la och stat­li­ga myn­dig­he­ter och där­med ge med­bor­gar­na un­der­lag för att be­dö­ma hur den de­mo­kra­tiskt styr­da verk­sam­he­ten sköts. Där­för är med­de­lar­skyd­det för de of­fent­lig­an­ställ­da en vik­tig för­ut­sätt­ning­ för en fun­ge­ran­de de­mo­kra­ti.
Mot den bak­grun­den var det vik­tigt att kom­mun­sty­rel­se­le­da­mo­ten i Ås­torp an­sågs vara fö­re­trä­da­re

Läs mer här: Käl­lor är skyd­da­de

kommentarer