Kan ”all­män-tv” bli ännu mer all­män?

Opinion

Public ser­vice an­vänds som be­grepp även i svens­ka språ­ket om den li­cens­fi­nan­sie­ra­de ra­dio- och tv-verk­sam­he­ten, ofta över­satt som ”all­män-tv” (och -ra­dio).
Public ser­vice har all­tid ifrå­ga­satts av dem som satt kom­mer­si­el­la in­tres­sen högt. Ifrå­ga­sät­tan­det öka­de ef­ter att den ur­sprung­li­ga mo­del­len, där Sve­ri­ges Radio äg­des av folk­rö­rel­ser­na, när­ings­li­vet och dags­tid­ning­ar­na ge­men­samt, över­gavs av des­sa par­ter och ägan­det togs över av sta­ten. Det var när ra­dio och tv släpp­tes fria­re så att stor­fö­re­tag och me­die­fö­re­tag kun­de star­ta sina egna ra­dio- och tv-ka­na­ler som när­ings­li­vet och tid­nings­fö­re­ta­gen tyck­te att de­ras ägar­roll i Sve­ri­ges Radio kol­li­de­ra­de med de nya verk­sam­he­ter­na.
Den se­nas­te ti­dens tid­nings­kris in­ne­bär inte att public ser­vice spe­lar en mind­re vik­tig roll än ti­di­ga­re. När kom­mer­si­el­la TV4 lade ned sina re­gio­na­la ny­hets­re­dak­tio­ner öka­de SVT istäl­let an­ta­let re­gio­na­la ­re­dak­tio­ner.
Men le­gi­ti­mi­te­ten för public ser­vice mås­te stän­digt för­svaras. Därför är Centerpartiets stäm­mo­be­slut, ef­ter en mo­tion av skå­ning­en Niels Paarup-Pe­ter­sen, att allt public ser­vice-ma­te­ri­al ska läg­gas ut för fritt an­vän­dan­de intressant.
Re­dan har SVT gjort det mes­ta ma­te­ri­al som sänts i tv of­fent­ligt ge­nom SVT Play och Öp­pet ar­kiv. Men den­na tan­ke kan ab­so­lut ut­veck­las.
Ge­nom tv-av­gif­ten, fram­över kan­ske ge­nom en sär­skild av­gift på skatt­se­deln, be­ta­lar alla all­män-tv. Då är det rim­ligt att ock­så få öka­de möj­lig­he­ter

Läs mer här: Kan ”all­män-tv” bli ännu mer all­män?

kommentarer