Kris­ti­na ny skånsk röst i Cen­terns par­ti­sty­rel­se

Opinion

Kris­ti­na Yngwe har gjort en snabb po­li­tisk kar­ri­är. För bara två år se­dan no­mi­ne­ra­des hon till and­ra­plat­sen på Centerpartiets val­se­del till EU-par­la­men­tet och var inte långt ifrån att krys­sa in sig.
Hon no­mi­ne­ra­des ock­så som tvåa på riks­dags­lis­tan i Skå­nes söd­ra val­krets och krys­sa­de in sig i riks­da­gen.
In­nan dess hade hon inte va­rit po­li­tisk ak­tiv mer än någ­ra må­na­der. Där­emot hade hon un­der fle­ra år va­rit ak­tiv inom LRF Ungdom, bland an­nat som riks­ord­fö­ran­de. Det är po­li­tik, om än inte par­ti­po­li­tik. Det var det för­tro­en­de hon skaf­fat sig där som gjor­de den snab­ba po­li­tis­ka kar­ri­ä­ren möj­lig.
I tors­dags kväll tog hon näs­ta steg. Hon val­des in i Centerpartiets verk­stäl­lan­de ut­skott, allt­så den högs­ta par­ti­led­ning­en. Det var län­ge se­dan Skåne hade nå­gon i den po­si­tio­nen inom Cen­ter­par­ti­et.
Kris­ti­na ser sin re­la­ti­va färsk­het inom po­li­ti­ken som en till­gång. Hen­nes nära kon­takt med ”verk­lig­he­ten”, allt­så när­ings­verk­sam­het på lands­byg­den, ger hen­ne möj­lig­het att se på po­li­tiska frå­gor med öpp­na ögon, utan de skygg­lap­par som po­li­tis­ka ”broi­lers” gär­na får på sig.
Hen­nes sto­ra in­tres­se är lands­bygds- och mil­jö­frå­gor. Hon ta­lar gär­na om att an­vän­da ”den grö­na kol­ato­men” istäl­let för den svar­ta kol­ato­men. Byt det fos­si­la till det för­ny­ba­ra, allt­så, med en mer spän­nan­de for­mu­ler­ing.
Som skå­ning kan

Läs mer här: Kris­ti­na ny skånsk röst i Cen­terns par­ti­sty­rel­se

kommentarer