Kyr­ko­le­da­res hi­sto­ris­ka möte har po­li­tisk tyngd

Opinion

På­ven Fran­cis­kus och hans rysk­or­to­doxa mot­sva­rig­het pat­ri­ar­ken Ki­rill har be­stämts sig för att mö­tas. Det är förs­ta gång­en på tu­sen år som de båda kyr­kor­nas över­hu­vud möts.
Den or­to­doxa kyr­kan bröt sig ur den ka­tols­ka kyr­kan för näs­tan tu­sen år se­dan – 1054. Då bann­lys­tes den ny­ut­nämn­de pat­ri­ar­ken i Kon­stan­ti­no­pel och kyr­kor­na blev fi­en­der.
Först nu har ti­den bli­vit mo­gen att för­so­nas. Men mö­tet sker ”på ne­u­tral plan”, i Ha­van­na på Kuba. På­ven, så­väl den nu­va­ran­de som hans båda när­mas­te fö­re­trä­da­re, har län­ge för­sökt få till stånd mö­tet.
Det är be­ty­del­se­fullt för de två sto­ra re­li­gi­ons­rikt­ning­ar­na. Det kan ock­så få stor­po­li­tisk be­ty­del­se ef­ter­som många, även po­li­ti­ker, lyss­nar på pre­la­ter­na.
Hu­vud­frå­gan på mö­tet skul­le vara för­föl­jel­sen av krist­na i Mel­lan­ös­tern och Af­ri­ka. Båda kyr­ko­le­dar­na har ett in­tres­se av att hjäl­pa krist­na drab­ba­de av ter­ro­ris­ter – till ex­em­pel Boko Ha­ram i Ni­ge­ria.
Att den rys­ke kar­di­na­len ak­tivt stöd­jer pre­si­dent Pu­tin lär inte or­sa­ka pro­blem i re­la­tio­ner­na med på­ven. Den­ne an­ser sig nog stå över världs­lig makt­kamp.
På­ven fort­sät­ter sin eku­me­nis­ka mis­sion i höst i Lund, då Va­ti­ka­nen träf­far Lut­hers­ka världs­för­bun­det för att ”fira” att det näs­ta år är 500 år se­dan Martin Lu­ther spi­ka­de upp sina te­ser på kyrk­por­ten i Wit­ten­berg.
De kon­tak­ter­na har län­ge

Läs mer här: Kyr­ko­le­da­res hi­sto­ris­ka möte har po­li­tisk tyngd

kommentarer