Lär av Tysk­land

Opinion

Sve­ri­ge och Tysk­land är de två länder i Eu­ro­pa som tagit emot flest asyl­sö­kan­de. I båda länderna är pro­blemet att få in de nya in­vå­na­rna på ar­bets­mark­naden.
Tysk­land har dock lyc­kats nå­got bätt­re. Ef­ter fem år har hälften av flyk­tingarna fått ett jobb. I Sve­ri­ge tar det åtta år in­nan så stor an­del har fått sitt första jobb. Det kan allt­så finnas nå­got att lära av att titta på hur Tysk­land gör.
Pro­fes­sor Hol­ger Bonin vid ZEW-in­sti­tutet i Mann­heim har varit i Sve­ri­ge och talat om Tysk­lands si­tua­tion. Han ger na­tur­ligt­vis både ris och ros åt po­li­tiken.
De om­ta­lade mini­jobben, med så låg er­sättning som drygt 4 000 kro­nor (skat­te­fritt och utan so­ci­ala av­gifter el­ler för­måner), har inte haft så stor ef­fekt. De flesta jobben har gått till per­soner som re­dan har ett jobb och vill ha en skat­te­fri ex­tra­in­komst.
Kon­struk­tionen liknar inte hel­ler den som bland an­nat Cen­ter­par­ti­et fö­re­språkar. An­nie Lööf för­kla­rade för Jonas Sjö­stedt i Mal­mö i tors­dags att lönen bör ligga hög­re än eta­bler­ings­stödet el­ler vad en stu­dent lever på (cir­ka 10 000 kro­nor per månad), så att det all­tid är bätt­re att jobba än leva på an­dra er­sätt­ningar.
Ett för­slag som Bonin lade fram var rik­tad språk­ut­bild­ning med

Läs mer här: Lär av Tysk­land

kommentarer