Låt tol­kar­na kom­ma till Sverige

Opinion

Un­der den svens­ka in­sat­sen i Af­gha­nis­tan 2002–2004 var duk­ti­ga tol­kar en för­ut­sätt­ning för att upp­dra­get skul­le fun­ge­ra. De af­gha­ner som job­ba­de som tol­kar gjor­de det i med­ve­tan­de om att de där­med ris­ke­ra­de li­vet. Att ar­be­ta för en ut­ländsk or­ga­ni­sa­tion som in­gick i den mi­li­tä­ra styr­kan in­ne­bar att bli ett mål för ta­li­ba­ner­na.
Ef­ter att in­sat­sen av­slu­ta­des fick, ef­ter en lång pro­cess, 21 tol­kar och två vak­ter flykt­ing­sta­tus och fick kom­ma till Sverige till­sam­mans med sina fa­mil­jer inom kvot­flyk­ting­ra­men. Men yt­ter­li­ga­re minst lika många fick inte den möj­lig­he­ten.
Nu har ett an­tal af­gha­ner som ti­di­ga­re tjänst­gjort som tol­kar upp­vak­tat Sverige för att ock­så få skydd i Sverige. De har i fle­ra fall ho­tats. En av de ti­di­ga­re tol­kar­na har ut­satts för mord­för­sök.
Det är obe­grip­ligt att den svens­ka för­svars­mak­ten och and­ra myn­dig­he­ter be­hand­lar tol­kar­na så ogint. Utan tol­kar skul­le upp­gif­ten att age­ra i and­ra län­der bli oer­hört myc­ket svå­ra­re, för att inte säga omöj­lig. Tol­kar­na mås­te i vålds­ut­sat­ta län­der an­ses lika vik­ti­ga att skyd­da mot ”fi­en­de­våld” som de egna sol­da­ter­na – även ef­ter av­lu­tad tjänst­gör­ing.
Där­för mås­te även de af­ghans­ka tol­kar som ännu inte fått till­stånd att kom­ma till Sverige som flyk­ting­ar få up­pe­hålls­till­stånd. Bara så tar Sverige an­svar för den per­so­nal som

Läs mer här: Låt tol­kar­na kom­ma till Sverige

kommentarer