Löfven på Juholtnivå

Opinion

Opi­ni­ons­mät­ning­ar ska all­tid tas med en stor nypa salt. Men när alla mät­ning­ar vi­sar un­ge­fär sam­ma sak kan man anta att de lig­ger san­ning­en nära.
I tors­dags pub­li­ce­ra­des två mät­ning­ar – Ipsos i Da­gens Nyheter och Novus i TV4. Båda vi­sar att Socialdemokraterna ra­sat un­der året och nu är nere på den nivå Hå­kan Ju­holt hade fört S till när han tving­a­des avgå.
I båda mät­ning­ar­na fick Socialdemokraterna 24,7 pro­cent. Jäm­fört med si­tu­a­tio­nen för ett år se­dan är det en minsk­ning med näs­tan tio pro­cent­en­he­ter. S hade en­ligt Ipsos 34,3 pro­cent i ja­nu­a­ri i år. En­ligt Novus låg S på 32,0 i de­cem­ber för­ra året.
I Ipsos ja­nu­a­ri­mät­ning 2012, den sis­ta in­nan Hå­kan Ju­holt av­gick, hade S 23,7 pro­cent. En­ligt Novus var sam­ma siff­ra 22,9. Skill­na­den mot da­gens siff­ror som lig­ger inom fel­mar­gi­na­len.
Men någ­ra rop på Ste­fan Löfvens av­gång hörs inte. Det be­ror del­vis på att han är stats­mi­nis­ter. Så län­ge han är det sit­ter han sä­kert.
Det be­ror ock­så på att Hå­kan Ju­holt till stor del or­sa­ka­de opi­ni­ons­ra­set själv, ge­nom oli­ka per­son­li­ga miss­tag. Det har inte Ste­fan Löfven gjort. Hans och So­ci­al­de­mo­kra­ter­nas pro­blem är po­li­tis­ka. .
Löfvenregeringen har knap­past gjort nå­got som loc­kat väl­ja­re. Ar­bets­lös­he­ten fort­sät­ter sjun­ka trots, inte tack vare,

Läs mer här: Löfven på Juholtnivå

kommentarer