Lösa skott från Ing­ves

Opinion

Riks­ban­kens rän­te­sänk­ning till –0,50 pro­cent lär på­ver­ka in­fla­tio­nen yt­terst lite. Där­emot är ris­ken stor att den per­ma­nent låga rän­te­ni­vån ska­dar eko­no­mins ut­veck­ling.
Att riks­banks­di­rek­tio­nen nu fram­här­dar i att sän­ka rän­tan för att för­sva­ra in­fla­tions­må­let på två pro­cent har sin grund i ban­kens miss­lyc­kan­de i ett ti­di­ga­re ske­de, då rän­tan inte sänk­tes när in­fla­tio­nen snabbt när­ma­de sig noll. Det gav in­tryc­ket att Riks­ban­ken inte såg för låg in­fla­tion som lika far­ligt som för hög och ska­da­de ban­kens tro­vär­dig­het. Kri­ti­ken mot ban­ken då var hård från fle­ra håll och väl­för­tjänt. Det bor­de dock inte leda till att ban­ken ock­så nu gör fel, fast tvärt­om.
Da­gens låga in­fla­tion är en in­ter­na­tio­nell fö­re­te­el­se. För­hål­lan­det gäl­ler för i stort sett alla in­du­stri­län­der. Or­sa­ker­na är bara del­vis den eko­no­mis­ka kri­sen, som i fle­ra län­der pas­se­rat sin dju­pas­te våg­dal. Där­emot sän­ker det låga ol­je­pri­set lik­som glo­ba­li­ser­ing av pro­duk­tion och han­del och ro­bo­ti­ser­ing av pro­duk­tio­nen pres­sen upp­åt på pri­ser­na. Det gör att rän­te­vap­net inte läng­re är så ef­fek­tivt för möj­lig­he­ter­na att nå in­fla­tions­må­let.
Ett an­nat va­pen riks­ban­ken an­vän­der är att pres­sa ned kron­kur­sen. Det le­der till att im­port­va­ror blir dy­ra­re men har ock­så ne­ga­ti­va ef­fek­ter. Så­väl för låg kron­kurs som låg rän­ta un­der lång tid ska­par ett konst­lat in­ve­ster­ings­kli­mat

Läs mer här: Lösa skott från Ing­ves

kommentarer