Lyssna på dina ex­perter, Andersson

Opinion

För­ra vec­kan var det Riks­re­vi­sionen som kom med hård kri­tik mot fi­nans­mi­nis­ter Mag­da­le­na Andersson (S) och rege­ringen för att inte följa det eko­no­miska ram­verket med över­skotts­mål och ut­gifts­tak. I går kom Fi­nans­po­li­tiska rådet, knu­tet till fi­nans­de­par­te­mentet, med sin rap­port. Den­na in­ne­håller un­ge­fär sam­ma kri­tik som från re­vi­sorernas rap­port.
För­ut­om de ökade kost­naderna för asyl­mot­ta­gan­det är det skenande kost­nader inom sjuk­för­säkringen och för as­si­stans­er­sätt­ningarna som är stora pro­blem, utan att fi­nans­mi­nis­tern verkar ha ens am­bi­tionen att göra nå­got åt dem.
Men det är inte bara fi­nans­po­li­tiken som får kri­tik. Rege­ringens ar­bets­lös­hets­mål går inte att upp­nå med den po­li­tik som rege­ringen för, en­ligt rådet.
Stora grupper ris­kerar att länge bli kvar utan­för ar­bets­mark­naden, be­farar Fi­nans­po­li­tiska rådet, som fö­re­språkar un­ge­fär sam­ma lö­sning som Cen­ter­par­ti­et: Ge ny­an­lända flyk­tingar möj­lig­het till jobb med en lön som un­der­stiger läg­sta­lönerna i av­talen. Om det riktas bara till de grupper som har svårast att komma in på ar­bets­mark­naden blir risken be­gränsad att den läg­re lönen på­verkar an­dra grupper.
Ar­bets­lös­hets­målet får ock­så kri­tik för att vara för all­mänt. Kon­kreta mål för olika grupper vore bätt­re, både som styr­me­del och för att det ska gå att ut­vär­dera. Värt att ta in­tryck av, Ste­fan Löfven.

Läs mer här: Lyssna på dina ex­perter, Andersson

kommentarer