Mat på fel stäl­le blir mil­jö­pro­blem

Opinion

In­för ju­len hand­lade vi. Inte minst mat. För sä­ker­hets skull blev det nog lite ex­tra för att inte ris­ke­ra att den tar slut på jul­bor­det. Går den inte åt är ris­ken stor att den slängs. Åt­min­sto­ne om man får tro Kon­su­ment­fö­re­ning­en i Stock­holm som un­der­sökt hur vi för­hål­ler oss till bäst­fö­re­da­tum (Da­gens Nyheter 16/12).
Men mat som pas­se­rat bäst­fö­re­da­tum kan ändå vara bra, me­nar Livs­me­dels­ver­kets pro­jekt­le­da­re för mat-svinnsarbetet, In­ge­la Dah­lin.
Att vi kas­tar tjän­lig mat är utan tve­kan ett mil­jö­pro­blem. I många kom­mu­ner har man stra­te­gi­er för att ta hand om mat­res­ter och till ex­em­pel röta till bio­gas. Men en tred­je­del av lan­dets kom­mu­ner gör ingen in­sam­ling av mat­av­fall en­ligt en an­nan un­der­sök­ning som Kon­su­ment­fö­re­ning­en gjor­de i vå­ras.
Ny sta­ti­stik från Na­tur­vårds­ver­ket vi­sar att mäng­den mat­av­fall från bu­ti­ker, re­stau­rang­er och hus­håll i Sverige mins­kar. Det fak­tum att vi äter mer kött bor­de egent­li­gen ha in­ne­bu­rit att vi släng­er mer, vil­ket vi tyd­li­gen inte gör. En­ligt den se­nast sta­ti­sti­ken som Jord­bruks­ver­ket ny­li­gen pub­li­ce­rat har kött­kon­sum­tio­nen ökat med 37 pro­cent se­dan 1980, även om ök­nings­tak­ten stan­nat av de se­nas­te åren.
En­ligt Na­tur­vårds­ver­ket häl­ler vi ut 224 000 ton fly­tan­de mat och dryck i av­lop­pet el­ler 26 kilo per per­son. Livs­me­dels­han­ter­ing­en står för

Läs mer här: Mat på fel stäl­le blir mil­jö­pro­blem

kommentarer