Mordet gjorde Palme till le­gend

Opinion

För 30 år se­dan mördades Sve­ri­ges stats­mi­nis­ter, Olof Palme. Fort­farande har in­gen dömts för mordet. Den som åtalades och dömdes i tings­rätten friades av hov­rätten. Att den friande domen inte över­klagades till Högsta dom­stolen är en av de många märk­lig­heter som ef­ter­spelet till mordet präglas av.
San­no­likt kommer ald­rig nå­gon viss­het om vem som mördade Sve­ri­ges stats­mi­nis­ter att nås. Po­lisen höll vis­ser­li­gen press­kon­fe­rens nå­gra dagar före min­nes­dagen för att tala om att ut­redning fort­farande på­går, men inom po­lisen an­ser många att den dömde och se­dan friade Chris­ter Pettersson är gär­nings­mannen. Men hans skuld får po­lisen inte ut­reda vidare ef­ter den friande domen. An­dra mer el­ler min­dre fan­ta­si­fulla spår har prövats un­der de 30 åren utan att de lett till nå­got.
Or­saken är främst po­lisens un­der­må­liga ar­be­te tim­marna, dagarna, vec­korna, må­naderna och åren ef­ter mordet – men ock­så den po­li­tiska in­blandningen i mord­ut­red­ningen. Det po­li­tiska in­tres­set var för­klar­ligt efter­som det var stats­mi­nis­tern som mördats men var ändå oför­svar­bart och på­ver­kade ut­redningen ne­ga­tivt. Nu ef­ter 30 år är det helt osan­no­likt att den fort­satta ut­redningen kan peka ut nå­gon miss­tänkt mör­da­re.
De nä­rmaste åren ef­ter Palmes död var han näs­tan helt osyn­lig i dens svenska po­li­tiken. Vare sig par­ti­kam­rater el­ler po­li­tiska mot­stån­da­re hän­visade

Läs mer här: Mordet gjorde Palme till le­gend

kommentarer