När Po­len ur­hol­kar de­mo­kra­tin bör EU age­ra

Opinion

Den nya re­ger­ing­en i Po­len har riv­star­tat. Fle­ra för­änd­ring­ar av spel­reg­ler­na för de­mo­kra­tin har dri­vits ige­nom. Det oro­ar många po­lac­ker men ock­så EU.
För län­der som vill bli EU-med­lem­mar gäl­ler strik­ta krav på att de har till­räck­li­ga reg­ler för rätts­sä­ker­het och de­mo­kra­ti. För län­der som re­dan är med­lem­mar är re­gel­ver­ket inte lika strikt.
När Ung­ern för någ­ra år se­dan änd­ra­de la­gar­na så att press­fri­he­ten in­skränk­tes och vill­ko­ren för det po­li­tis­ka ar­be­tet för­änd­ra­des sade inte EU-kom­mis­sio­nen nå­got. När do­ma­re tvångspensionerades för att re­ger­ings­trog­na do­ma­re istäl­let skul­le kun­na ut­ses in­vän­de inte kom­mis­sio­nen för att po­li­tisk styr­ning av dom­sto­lar­na stri­der mot de­mo­kra­tis­ka prin­ci­per utan tog till den for­mel­la mo­ti­ver­ing­en att det in­ne­bar ål­ders­dis­kri­mi­ner­ing.
Men kan­ske EU-kom­mis­sio­nen nu tuf­fat till sig. Den pols­ka re­ger­ing­ens be­slöt att un­der­kän­na ut­näm­ning­en av nya do­ma­re i kon­sti­tu­tions­dom­sto­len för att istäl­let utse egna do­ma­re och klub­ba­de ige­nom reg­ler som ger re­ger­ing­en rätt att sty­ra de stats­äg­da tv- och ra­dio­ka­na­ler­na. Dess­utom ho­tas pri­vat­äg­da me­di­er om ökad kon­troll och be­gräns­ning­ar av det ut­länds­ka ägan­det och tan­kar om cen­sur av te­at­rar har hörts.
Nu ho­tar kom­mis­sio­nen med ”över­vak­ning” av att åt­gär­der­na inte ho­tar rätts­sta­ten. Det kan leda till att Po­len blir av med sin röst­rätt i rå­det.
När de­mo­kra­tin ho­tas bör EU age­ra även mot

Läs mer här: När Po­len ur­hol­kar de­mo­kra­tin bör EU age­ra

kommentarer