Ny stra­te­gi krävs för al­li­an­sen

Opinion

Un­der en lång svensk po­li­tisk era har det star­kas­te op­po­si­tions­par­ti­et kun­nat ha en gans­ka en­kel stra­te­gi för att öka sina chan­ser att ta över re­ger­ings­kans­li­et ef­ter näs­ta val. Of­tast har det va­rit Mo­de­ra­ter­na, men un­der pe­rio­der även Cen­ter­par­ti­et och Socialdemokraterna, som har för­sökt göra väl­jar­na så miss­nöj­da med nu­va­ran­de re­ger­ing att de ska rös­ta fram det tyd­li­gas­te op­po­si­tions­par­ti­et till mak­ten.
So­ci­al­de­mo­kra­ter­nas stra­te­gi in­för va­let 2014 var ett typ­ex­em­pel på det­ta. De­ras kam­panj ”nå­got hål­ler på att gå sön­der i Sverige” syf­ta­de just till att ska­pa miss­nö­je med al­li­ans­re­ger­ing­en. Det lyc­ka­des. Al­li­an­sen kla­ra­de inte av att han­te­ra den me­die­bild som ska­pa­des, trots att Sverige var ett av de län­der som hade kla­rat sig all­ra bäst i den seg­drag­na låg­kon­junk­tur som stop­pat till­väx­ten i åt­min­sto­ne hela väst­värl­den.

Vad de so­ci­al­de­mo­kra­tis­ka par­ti­stra­te­ger­na hade mis­sat var dock att det po­li­tis­ka land­ska­pet var för­änd­rat. Den gam­la san­ning­en från 1976-82 och 91-94 att väx­an­de miss­nö­je med en bor­ger­lig re­ger­ing skul­le leda till ökat stöd för Socialdemokraterna gäll­de inte läng­re. Ett nytt par­ti, som le­ver på miss­nö­je och för­enk­la­de po­pu­lis­tis­ka svar på svå­ra po­li­tis­ka frå­gor, hade ta­git över rol­len som de som fång­ar upp miss­nöj­da väl­ja­re. Sve­ri­ge­de­mo­kra­ter­na var de sto­ra vin­nar­na på So­ci­al­de­mo­kra­ter­nas val­kam­panj.
Un­der hös­ten har

Läs mer här: Ny stra­te­gi krävs för al­li­an­sen

kommentarer