Peng­ar är inte allt ens i ame­ri­kans­ka val

Opinion

Det finns en fö­re­ställ­ning om att peng­ar­na av­gör ame­ri­kans­ka pre­si­dent­val. Att det görs av med myc­ket peng­ar går inte att kom­ma ifrån, men nu vi­sar en del stu­di­er att peng­ar­na inte av­gör vem som vin­ner.
”Det kos­tar en för­mö­gen­het att för­lo­ra ett val”, lär en ame­ri­kansk ko­mi­ker ha sagt. Det lig­ger en del i det. Jeb Bush har fått de störs­ta kam­panj­bi­dra­gen av de re­pu­bli­kans­ka kan­di­da­ter­na men lig­ger långt ef­ter de främs­ta (Trump är mång­mil­jar­där så han be­hö­ver inga bi­drag). Bush kan vin­na no­mi­ner­ing­en ändå, ef­ter­som pri­mär­va­len ännu inte kom­mit igång, men det finns fle­ra ex­em­pel ti­di­ga­re på att den mest pen­ning­stin­na kan­di­da­ten inte alls vun­nit.
Å and­ra si­dan är det knap­past nå­gon nack­del att ha god kas­sa. En un­der­sök­ning från 2012 vi­sar att kan­di­da­ten med störs kam­panj­kas­sa vann i 91 pro­cent av kon­gress­di­strik­ten.
Nu är de fles­ta man­da­ten giv­na på för­hand ge­nom hur di­strik­tens grän­ser dra­gits. Så sna­ra­re är det så att fa­vo­ri­ten fått störst bi­drag som fö­re­tag och lob­by­or­ga­ni­sa­tio­ner se­dan för­sö­ker ut­nytt­ja för att få in­fly­tan­de.
I Sverige är hu­vud­de­len av val­rö­rel­ser­na fi­nan­sie­ra­de ge­nom par­ti­stö­det. Nu­me­ra är det främst S som får pri­vat fi­nan­si­er­ing ge­nom bi­dra­gen från fack­fö­re­ning­ar­na. Det har inte räd­dat par­ti­et från att för­lo­ra de fles­ta av de se­nas­te

Läs mer här: Peng­ar är inte allt ens i ame­ri­kans­ka val

kommentarer