Re­for­mer be­hövs, tyc­ker även ban­ken

Opinion

När Swed­bank i går pre­sen­te­ra­de sin kon­junk­tur­- pro­gnos kom ban­kens eko­no­mer ock­så med råd till re­ger­ing­en. Om inte eko­no­min ska för­säm­ras kraf­tigt la­gom till val­å­ret 2018 mås­te re­for­mer gö­ras nu.
Det är in­get unikt råd. Inte minst al­li­ans­par­ti­er­na har krävt en mer of­fen­siv eko­no­misk po­li­tik.
I år och näs­ta år vän­tas eko­no­min ut­veck­las po­si­tivt, bland an­nat tack vare det sto­ra an­ta­let flyk­ting­ar som le­der till fler jobb och ökad kon­sum­tion. Där­emot fres­tar det na­tur­ligt­vis på den of­fent­li­ga sek­torns eko­no­mi.
Om det höga an­ta­let flyk­ting­ar ska ge po­si­tiv eko­no­misk ef­fekt även på någ­ra års sikt be­ror på om de i stör­re ut­sträck­ning än de se­nas­te åren kom­mer ut i ar­bets­li­vet. Det är fram­för­allt på den punk­ten som re­ger­ing­en mås­te sät­ta in ef­fek­ti­va­re åt­gär­der.
Den ar­bets­mark­nads­po­li­tik som re­ger­ing­en för är inte sär­skilt fram­gångs­rik. ar­bets­för­med­lin­gen skic­kar till­ba­ka peng­ar som inte kun­nat ut­nytt­jas, Del­vis på grund av sjun­kan­de ar­bets­lös­het men ock­så där­för att de nya åt­gär­der­na inte fun­ge­rat.
Ett av re­ger­ing­ens sto­ra val­löf­ten, ex­tra­tjäns­ter i väl­fär­den, har hit­tills (de­cem­ber) gett 31 jobb. Det skul­le så små­ning­om sys­sel­sät­ta 24 000 ar­bets­lö­sa.
En an­nan vik­tig pus­sel­bit för Ste­fan Löfven var trai­nee­tjäns­ter för unga, vil­ka skul­le ge 32 000 unga sys­sel­sätt­ning. Hit­tills har 44 ung­do­mar fått en trai­nee­plats.
I båda fal­len är det

Läs mer här: Re­for­mer be­hövs, tyc­ker även ban­ken

kommentarer