Re­for­mer be­hövs

Opinion

Att låta två an­sed­da in­ter­na­tio­nel­la eko­no­mer, för­re che­fen för Bank of Eng­land Mervyn King och den ame­ri­kans­ke pro­fes­sorn Marvin Goodfriend, ut­vär­de­ra Riks­ban­kens om­dis­ku­te­ra­de ar­be­te de se­nas­te fem åren var klokt. De­ras rap­port är in­tres­sant och ger un­der­lag för re­for­mer av hur pen­ning- och va­lu­ta­po­li­ti­ken lik­som fi­nans­po­li­ti­ken ska fun­ge­ra i fort­sätt­ning­en.
Ut­re­dar­na var i hu­vud­sak be­röm­man­de på press­kon­fe­ren­sen. Öp­pen­he­ten är be­röm­värd och riks­ban­kens ar­be­te fick ock­så i stort sett god­känt. Dock kri­ti­se­ra­des fix­er­ing­en vid en pro­gnos­mo­dell som led­de till för hög rän­ta un­der en tid och svag tro­vär­dig­het för ban­kens rän­te­ba­na. Inte minst kri­ti­se­ra­des ock­så den öpp­na oenig­he­ten och de hår­da or­den inom bank­di­rek­tio­nen. Det har ska­dat riks­ban­kens an­se­en­de.
Bland för­sla­gen till för­änd­ring­ar kan no­te­ras sär­skilt ett änd­rat in­fla­tions­mått – KPIF, allt­så utan att rän­te­för­änd­ring­ar räk­nas. Det har re­dan dis­ku­te­rats och lär bli för­verk­li­gas snabbt.
Där­emot fö­re­slås inte att to­le­rans­in­ter­vall åter­in­förs, vil­ket riks­banks­led­ning­en fun­de­rat på. Men ut­re­dar­na vill att ban­ken ska vara mer flex­i­bel i sitt ar­be­te mot in­fla­tions­må­let. Ibland kan det vara klokt att sik­ta på mål­upp­fyl­lel­se läng­re fram i ti­den än två år.
Mer kon­tro­ver­siellt är för­sla­get att riks­dag och re­ger­ing tyd­li­ga­re ska ange ra­mar­na för Riks­ban­kens ar­be­te. Re­ger­ing­en bör ex­em­pel­vis de­fi­nie­ra in­fla­tions­må­let, som se­dan Riks­ban­ken ska ar­be­ta mot ut­ifrån helt

Läs mer här: Re­for­mer be­hövs

kommentarer