Re­ger­ings­kris inte ak­tu­ell

Opinion

Cen­ter­par­ti­et är fort­fa­ran­de ett kom­mun­par­ti mer än nå­got anat par­ti. I näs­tan hälf­ten av lan­dets kom­mu­ner – 143 – är Cen­ter­par­ti­et en del av den sty­ran­de kon­stel­la­tio­nen. Det är bara S som styr i fler kom­mu­ner.
Att det är så be­ror dels på att C har ett stör­re stöd lo­kalt än i riks­dags­va­let, dels att C är starkt fram­för­allt i de mind­re och me­del­sto­ra kom­mu­ner­na runt om i lan­det.
Det här gör ock­så att Cen­terns kom­mun­po­li­ti­ker har stort in­fly­tan­de i par­ti­et. På Cen­terns kom­mun­da­gar i bör­jan av året dis­ku­te­ras all­tid de frå­gor – även per­son­frå­gor när det är ak­tu­ellt – som är vik­ti­ga för par­ti­et och för lan­det.

När 700 Cen­ter­po­li­ti­ker från näs­tan var­je kom­mun i lan­det sam­la­des det se­nas­te vec­ko­slu­tet var det där­för inte för­vå­nan­de att An­nie Lööf av­bröt sin för­äld­ra­le­dig­het för att vara med. Hon höll tal och lyss­na­de av stäm­ning­ar­na.
En av de frå­gor som dis­ku­te­ras mest just nu var inte så stor på C-kon­fe­ren­sen – om Al­li­an­sen ska för­sö­ka fäl­la S/MP-re­ger­ing­en så snart som möj­ligt. Där är enig­he­ten inom C när­mast to­tal. I Da­gens Sam­häl­les en­kät till alla cen­terns 31 kom­mun­sty­rel­se­ord­fö­ran­den var be­ske­det en­ty­digt. Ing­en vill att C ska med­ver­ka till en ge­men­sam al­li­ans­bud­get i höst, som

Läs mer här: Re­ger­ings­kris inte ak­tu­ell

kommentarer