Re­gio­nens eko­no­mi är fort­fa­ran­de i kris

Opinion

Re­gi­on Skå­ne kan re­do­vi­sa ett li­tet över­skott i bok­slu­tet för 2015. 32 mil­jo­ner är i sam­man­hang­et fel­räk­nings­peng­ar, en pro­mil­le av den to­ta­la om­sätt­ning­en. Men na­tur­ligt­vis är det skönt för led­ning­en att slip­pa röda siff­ror.
Pro­gno­ser­na tyd­de på ett stör­re un­der­skott. Men åt­gär­der­na i hös­tas, när peng­ar om­dis­po­ne­ra­des från Skå­ne­tra­fi­ken och en del be­spar­ings­åt­gär­der ge­nom­för­des, gav till­räck­lig ef­fekt för att vän­da mi­nus till plus.
Men 0,1 pro­cent i över­skott är klart otill­räck­ligt, sär­skilt med tan­ke på de sto­ra in­ve­ster­ing­ar som är nöd­vän­di­ga i sjuk­vår­den. Även det upp­sat­ta men mis­sa­de må­let på en pro­cents över­skott är för lite. Nor­malt krävs två pro­cents över­skott i kom­mu­ner och lands­ting/re­gio­ner för att eko­no­min ska an­ses i god ord­ning.
Hu­vud­pro­ble­met för Re­gi­on Skå­ne, lik­som för de fles­ta lands­ting och re­gio­ner runt om i lan­det, är att kost­nads­ut­veck­ling­en är snab­ba­re än in­täk­ter­nas ök­ning. Även om kost­nads­ök­ning­en mins­kat nå­got jäm­fört med fö­re­gå­en­de år är 5,8 pro­cent ök­ning all­de­les för myc­ket när in­fla­tio­nen är i stort set noll och lö­ne­ök­ning­ar­na i sam­häl­let le­gat runt tre pro­cent.
Re­gi­on­rå­det Henrik Frit­zon (S) för­ut­skic­ka­de den van­li­ga S-lös­ning­en – skat­te­höj­ning. Ef­ter­som Re­gi­on Skå­ne har lan­dets läg­sta lands­tings­skatt i år bör det inte vara omöj­ligt att dis­ku­te­ra för att hål­la vård­kva­li­te­ten på en hög nivå. Men det

Läs mer här: Re­gio­nens eko­no­mi är fort­fa­ran­de i kris

kommentarer